Magyar litánia 2013

A litánia előtörténete: Papunk a közelmúltban prédikációjában napi politikai kérdéseket feszegetett magyar keresztény sorskérdések szemszögéből. Nevezetesen az EU nemtelen támadását (Tavares-jelentés) és a termőföld külföldiek általi megvásárolhatóságát említette. Mégha nem is értettem vele egyet mindenben, már egyáltalán a téma fölvetése jól esett. Ő biztatott bennünket, merjük megfogalmazni kéréseinket akár egy könyörgés, litánia keretében.

Az interneten keresve a témában találtam itt egy magyar litániát. Ezt egy kicsit átírtam. Saját betoldásaimat pirossal emeltem ki. Nincsenek illúzióim. Ezt a litániát az ország egyetlen templomában nem fogják imádkozni. Aki pap ezt megtenné, eltűrné, másnap az utcán találná magát felfüggesztve. Pedig hát… Már az is gond, ha békésen, a Jóisten irgalmában bízva könyörögni merünk Istenhez, a Szűzanyához, a szentekhez???

 

 

Magyar litánia 2013
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Népünk naponta veszi szájára, néha a legocsmányabb összefüggésben Isten szent nevét. Segíts, hogy kiirtsuk ezt a rettenetes nemzeti vonást.

Istennek Szent Anyja

Könyörögj érettünk!
Népünk fő jellemvonása a reményvesztettség. Az öngyilkosságok arányában vezető helyen vagyunk. Segíts, hogy kilátástalan helyzetben lévő nemzettestvéreink a legválságosabb pillanatban ráeszméljenek életük értelmére.

Eredeti bűn nélkül fogantatott Szent Szűz

Könyörögj érettünk!

Fiataljaink a hamis értékeket keresik. Add, hogy megtalálják az egyetlen igaz utat.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Könyörögj érettünk!

Népünk a világelsők között van a magzatgyilkosságok arányában. Segíts, hogy minden megfogant élet megszülessen.

Sarlós Boldogasszony

Könyörögj érettünk!

Több, mint ezer évvel ezelőtt Európában így imádkoztak: „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket.” Imájuk meghallgatásra talált, a magyarság megtért és betagozódott a keresztény Európába, sőt annak védőbástyája lett. Ma mi könyörgünk: „Az osztrák birtokosoktól, a holland telepesektől, a német és egyéb földvásárlóktól ments meg Uram minket.”

Nagyboldogasszony

Könyörögj érettünk!

Ami gyárat, üzemet őseink az elmúlt évszázadokban fölépítettek, megszállóink 20 év alatt lerombolták. Ma a legegyszerűbb használati eszközöket is importálni kényszerülünk. Segíts, hogy újra épüljenek gyáraink.

Magyarok Nagyasszonya

Könyörögj érettünk!

Népünktől a munkahelyeket elvették. Fiataljaink tömegesen menekülnek külföldre. Segítsd őket haza, találjanak értelmes munkát hazájukban, méltó fizetéssel, gyarapodjanak a nemzet és a világ javára.

Csíksomlyói Szent Szűz

Könyörögj érettünk!

Népünk 45 év kommunista megszállás után 1990-től kezdve új megszállás alá került. Ahogyan az ószövetségi választott nép 70 év babiloni fogság után megszabadult, mert a Mindenható jóindulatra hangolta Cirusznak, a perzsák királyának szívét a zsidók iránt, úgy hangolja a Mindenható jóindulatra az amerikai cionista köröket a magyarság iránt.

Máriacelli Szent Szűz

Könyörögj érettünk!

Országunk adósságállománya 1990 óta óránként 80 millió Ft-tal növekszik. Ezért nem a magyar nép, hanem megszállóink a felelősek, akik szövetségeseinknek neveztetik magukat, és akik minden eszközt – a korrumpálást és a gyilkosságot is beleértve – bevetettek, hogy ilyen helyzetbe kerüljön Magyarország. Segíts, hogy a kamatrabszolgaság igáját lerázzuk, munkánkkal és tehetségünkkel egyenrangú félként vehessünk részt a nemzetközi kereskedelemben.

Máriapócsi Könnyező Szűzanya

Könyörögj érettünk!

Népünk legkiszolgáltatottabb rétegei – magányos öregek, elsősorban a kisebb településeken – naponta ki vannak téve bűnöző rétegek támadásának, amit a politika tétlenül néz. Segíts, hogy a társadalom hathatósan meg tudja védeni az elesetteket.

Győri Könnyező Szűzanya

Könyörögj érettünk!

Tízezrek váltak hajléktalanná hazánkban az elmúlt években a politika nemtörődöm hozzáállása mellett. Segíts, hogy lelkiismeretes, felelős politikusokat válasszunk, és a politika újra otthonhoz segítse a hajléktalanokat.

Úti Boldogasszony

Könyörögj érettünk!
 

A magyar népért

Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséért Könyörögjünk az Úrhoz!
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Papi és szerzetesi hivatásokért Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar családokért, gyermekáldásért s a magyar ifjúságért Könyörögjünk az Úrhoz!
Az elszakított területeken élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Országunk vezetőiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Engesztelésül népünk bűneiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak
és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért
Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért Könyörögjünk az Úrhoz!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!
 
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Kérünk, őrizd meg magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának,
Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak,
magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét!
Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést,
hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által.Ámen.

8 hozzászólás

Add a Comment
 1. Bár a fentebbi könyörgés valós részletekre is kitér mégis jobbnak ítélem a következő imádságot, mivel ezt bárhol, bármikor el lehet mondani és nem kevésbé hatékony, mint a fentebbi könyörgés:

  „Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, szent István neked fölajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből megszabadultak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyázott örökségeidre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk!…..(Eszterházy Pál Nádor (1635-1713) könyörgése) A teljes imádság itt található: Hozsanna! – SzIT, Bp. 1991. 73-75. o.

 2. @shield
  Rendben van, hogy Eszterházy Pál nádor könyörgése ugyanolyan jó és hatékony. Engem csak az borít ki, hogy megszállóink érzékenységére való tekintettel nem merünk semmit hangosan kimondani, még ima, könyörgés formájában sem. Pedig egy ilyen nyilvános könyörgésnek már önmagában felszabadító hatása lenne. Ha legalább addig eljutnánk, hogy megszállóink szemébe nézve azt mondanánk, hogy ti nem szövetségesek, hanem megszállók vagytok, akik el akartok pusztítani bennünket… Dehát tudom, hogy ma ennek nem sok realitása van.
  Bálint József

 3. Szerintem maradjunk Egyházunk és nagyjaink ősi imáinál és litániáinál. Ezekben, ha nem is annyira részletezve minden benne van. Az Ön által javasolt kéréseket magánima keretében is a Szűzanya elé lehet terjeszteni.

 4. Nagyjaink és ősi imáink egy része elavult, régies szövegezésű, szükség van újra, a mai kor problémáit konkrétan megfogalmazó imákra,könyörgésekre. Nem feltétlenül kell csak általánosságban beszélni. A fenti magyar litánia korunk konkrét problémáinak megoldására kér segítséget. A magyar litániát szerintem közösségi imaként,imakörben is el lehet imádkozni, otthonainkban vagy templomban is. Semmiféle kivetnivaló nincs benne. Egy őszinte, saját szavainkkal elmondott rövid fohász is ima és többet ér, mint egy megszokásból, rutinból, különösebb érzések és ráhangolódás nélkül elmormolt régi ima. Katolikusként is érdemes Gyökössy Bandi bácsi könyveit olvasni, sok más téma mellett az imáról mondott véleményét is. Bálint úrral egyetértek. Ismerek egy indiai missziós szerzetest, akit amikor idejött, magyar rendtársai megkérdeztek, hogy neki hány felmenője volt keresztény. Majdnem megbotránkozva mondta, hogy az ő felmenői kétezer éve keresztények, a tamási keresztények és volt olyan időszak, hogy több évszázadon át nem voltak papjaik sem és papok nélkül őrizték meg katolikus hitüket. Szóval az ő esetükben előírt liturgiáról beszélni nem nagyon lehet. Isten nem úgy gondolkodik,mint mi, ezt meg kell tanulnunk. Isten nem azzal a mércével mér, mint mi. Én nem vagyok protestáns, hanem csak egy római katolikus vallását gyakorló ember és azt látom,hogy lehet kritizálni a protestánsokat, hogy útkeresők, meg a predesztináció elmélete rossz, de lehet bírálni minket is a megcsontosodott, külsőségekbe burkolt Isten és ember közötti kapcsolatunk miatt. Nem biztos, hogy a vasárnapi misén megszokásból öltönyben megjelenve közelebb vagyunk Istenhez, mint egy farmernadrágban, de tiszta szívvel és lélekkel. Ugyanez vonatkozik a liturgiára is. Van aki úgy tud ráhangolódni Istenre, ha orgonás mise van van aki meg úgy, ha gitáros mise van. Nem vagyunk egyformák, Isten a lelkünket látja és nem a külsőnket. Ha Bálint Úr és a társai tiszta szívvel fogják imádkozni a Magyar litániát meghallgatásra talál.

 5. Kedves Admin!
  Köszönöm,hogy kicenzúrázták a hozzászólásomat, szerintem semmi kivetnivaló nem volt benne. Ez a honlap sem különb a többinél, bár mást hirdet magáról. Az álszenteskedés és az ítélkezés mások fölött az egyik legnagyobb problémája a magát hívőnek tartó katolikusnak.

  Üdvözlettel:

  ND

 6. Kedves ND,
  szó sincs kicenzúrázásról. Kicsit összesűsűsödtek a tennivalók, ennyi az egész.
  Bálint József

 7. @ND

  Az imádság korszerű minden időben. Az ősiség és régies megfogalmazás nem vesz le semmit ezek erejéből és korszerűségéből. Pl. Eszterházy Pál Nádor imádsága ma is időszerű. Ugyanúgy a Lorettói Litánia, a Rózsafűzér imádság. A Miatyánk és Üdvözlégy Mária imádság magába foglal mindent. A szentmise liturgiájában is szép számmal találhatók ősi imádságok és általános könyörgések, melyek ugyanúgy hathatósak és mindenre kiterjednek.

  A magánima ugyanakkor számtalan egyéni és részletekre kiterjedő kérésre ad lehetőséget.
  Ez nem ütközik a kötött imádkozás gyakorlatával.

  Óriási tévedés, hogy bennünket, katolikusokat vádolni és így bírálni lehet „megcsontosodott, külsőségekbe burkolt Isten és ember közötti kapcsolatunk miatt”.
  A külsőségek is fontosak a testből és lélekből álló ember számára. Nem szabad ezek jelentőségét lebecsülni. Az ünnepi ruhát -ha van- méltó és illő fölvenni ünnepélyes alkalmakkor, szentmisén való részvétel alkalmából. Az orgona, a népénekek, a gregorián ének jobban illik a szentmiséhez:

  ” 116. Az Egyház a gregorián korálist tekinti a római liturgia saját énekének. Ezért a liturgikus cselekményekben — azonos feltételek mellett — ennek kell elfoglalnia az első helyet.

  118. A vallásos népéneket is gonddal ápolják, hogy fölhangozhassék a hívek éneke a különböző ájtatosságokon, sőt az előírások és rubrikák szerint a liturgikus cselekményekben is.

  120. A latin Egyházban nagy megbecsülésben részesül az orgona, mint hagyományos hangszer; hangja csodálatos módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét és a lelket nagy erővel emeli Istenhez és az égiekhez.” (A II. Vatikáni Zsin. SACROSANCTUM CONCILIUM kezdetű konstitúciója a szent liturgiáról, 1963. december 4.)

  Ehhez kapcsolódóan említem meg a Hozsanna, teljes kottás népénekeskönyvet, Bárdos Lajos és Werner Lajos szerkesztésében. Ezek az énekek hitünk szent igazságait jobban kifejezik, dallamviláguk pedig megszentelt hagyományon alapul. Úgy gondolom ez méltóbb a szentmiséhez, mint a gitáros mise.

 8. Egyet kell értenem az ADMIN-nal abban, hogy „hogy megszállóink érzékenységére való tekintettel nem merünk semmit hangosan kimondani, még ima, könyörgés formájában sem. Pedig egy ilyen nyilvános könyörgésnek már önmagában felszabadító hatása lenne.”Mai hír, hogy Bergoglio elővette XII. Piusz pápa szentté avatásának a lehetőségét és ezt a pápa csókos főbarátjától, az argentin főrabbitól kell megtudni a The Sunday Times-ból. A megszállók megadták az engedélyt, annak a függvényében, hogy megnyitja a vatikáni titkos levéltárat XII. Piusz tevékenységének ellenőrzésére.
  APologéta

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük