Erdő Péter: A kereszténység és a zsidóság nem két vallás, hanem másfél?

Forrás: http://akibic.hu/vallas/item/2695-erdo-peter-a-keresztenyseg-es-a-zsidosag-nem-ket-vallas-hanem-masfel

 

A kereszténység és a zsidóság nem két vallás, hanem másfél, és a katolikus egyház hivatalos állásfoglalása szerint a párbeszéd nem fakultatív, hanem kötelező – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2016. május 18-án este Budapesten.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH) ifjúsági szervezete és a Párbeszéd Háza rendezvényén Erdő Péter és Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija beszélgetett a zsidók és keresztények kapcsolatáról, Európa zsidó-keresztény gyökereiről és jövőjéről.

         Köves Slomó és Erdő Péter

Erdő Péter kijelentésével megvalósította az eretnekség bűnét. Mi katolikusok, de azt hiszem, bátran mondhatom, hogy keresztények, azt valljuk ugyanis:

Az üdvösségnek nincs más útja, mint Krisztus követése, a kereszténység. Teljesen mindegy, hogy valaki zsidónak, pogánynak vagy kereszténynek született, a Jézus Krisztusba vetett hit nélkül, valamint a Krisztus által alapított EGY, SZENT KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZBAN való tagság nélkül nem üdvözülhet.

Mi katolikusok Szent Péterrel valljuk:

„Tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében [gyógyult meg ez a nyomorék], akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Az ő nevében áll itt előttetek egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (Apcsel 4,10-12)

Mi katolikusok az Élet Szerzőjével, a földreszállt Istenfiával, Jézussal mondjuk:

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,16)

Olyan egyszerű: IGEN vagy NEM. Ezek vannak. Vagy, vagy. Vagy ÜDVÖSSÉG vagy KÁRHOZAT. Vagy a SZŰK ÚT, amely az üdvösségre vezet, vagy a tágas út, amely a romlába visz.

Ha a kettő közül kell választanom, végérvényesen, életre, illetve örök életre szólóan, akkor vagy az egyiket választom, vagy a másikat. Nincs másfél. Nem választhatom az üdvösséget is, és a kárhozatot is. Egy kicsit üdvösség, egy kicsit kárhozat, Erdő úr?

Meddig akartok még kétfelé sántikálni?” – kérdezte Illés a néptől. „Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek; ha meg Baal, akkor kövessétek azt!” (1Kir 18,22)

Itt le is lehetne közlésünket zárni, érdemes azonban néhány gondolatot szentelni kijelentéseinek. Mintegy párbeszédként, persze ne legyenek illúzióink. Ezt a fajta párbeszédet sem Erdő Péterék, sem Slomóék nem szeretik. Ők csak az olyan fajta párbeszédet szeretik, amikor – ellentmondás nélkül – közösen bólogatva lehet egyet ütni a kereszténységen.

ERDŐ PÉTER: a párbeszéd nem fakultatív, hanem kötelező.

ADMIN: Hamis állítás. A tanúságtétel kötelező Jézusról, mint az üdvösség egyetlen útjáról és szent anyaszentegyházáról. Az úgynevezett párbeszéd a II. Vatikáni zsinat óta egy fétis, ráadásul káros. Kb. annyira fontos, mint Éva párbeszéde a kígyóval. Teljesen értelmetlen, fölösleges. A párbeszéd föltételez valamilyen közös platformot. Ilyen közös platform nincs a Talmud-zsidó vallással. Mi a Názáreti Jézust hirdetjük, aki az Ószövetségben megígért Messiás, Isten Fia, az üdvösség egyetlen záloga, Szent egyházunk feje és alapítója, és dogmaként valljuk, nincs üdvösség az Egyházon kívül, és csak a keresztséggel lehet abba bejutni. Az „Egyházon kívül nincs üdvösség” dogma helyes értelmezéséről lásd Füzesi Zsolt írását.

A Talmud-zsidó vallás lényeges eleme pedig ugyanennek a Jézusnak elvetése és a kereszténység üldözése, gáncsolása, hol finomabb, hol durvább eszközökkel, immár kétezer éve.

ERDŐ PÉTER hangsúlyozta, hogy a zsidóság mint vallás feltétele a kereszténység létének, ahhoz ugyanis, hogy az első keresztények a megváltót ismerjék fel Jézusban, szükség volt a zsidóság messiást váró hitére. 

ADMIN: Hamis állítás. A mai zsidóság, a Talmud-zsidó vallás egyáltalán nem feltétele a kereszténységnek. A Krisztus előtti zsidóság hivatása a Messiás (nagy kezdőbetűvel, Erdő úr!) világba jövetelének előkészítése, és az ő méltó fogadása volt, illetve lett volna.

ERDŐ PÉTER: Az ószövetségi hivatkozás tehát tekintélyt jelentett az első generációk számára.

ADMIN: Az ószövetségi Szentírás a mi, ma élő katolikusok számára is sugalmazott írás, Jézusra mutat, az ő megérkezését készítette elő évszázadokon keresztül. Az Ószövetség nagy szentjei és prófétái implicit módon hittek Jézusban, mint a Messiásban, a próféták pedig a Szentlélektől eltelve róla jövendöltek.
„Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.” (Ján 8,56) Mi értjük az Ószövetséget, a Talmud-zsidók nem. Már Szent Pál is megmondta:

Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig rajta a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, s rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja szívüket, amikor Mózest olvassák, de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol. (2Kor 3,14-16)
És maga Jézus teszi világossá, ha a zsidók csakugyan hinnének Mózesben, akkor benne is hinnének. És ez kétezer év óta így van. „Mert ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek. Mert hisz rólam írt. De hát ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hinnétek az én szavaimnak?” (Ján 5,46-47)

ERDŐ PÉTER hozzátette: zsidóság és kereszténység fokozatosan távolodott el egymástól, és a teljes szétválás csak a 3. század fordulóján következett be.

ADMIN: Hamis állítás. Péter már az első Pünkösdkor így prédikált:

Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket – amint tudjátok – általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek… Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!„Térjetek meg – felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát… „Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!” (ApCsel 2,22-41, részletek)

Rövid idővel az első Pünksöd után az új hit terjedésére féltékeny főpapok és farizeusok megkövezték Istvánt, a szentéletű diakonust, aki így a kereszténység első vértanúja lett.
„Halála napján nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindnyájan elszéledtek Júdea és Szamaria tájékára.” (ApCsel 8,2)

ERDŐ PÉTER: Az újszövetség rengeteg hivatkozást tartalmaz az ószövetségre: egy-egy újszövetségi eseményt sokszor igazol azzal, hogy „beteljesedett általa az írás.

ADMIN: Amiből a zsidók számára egyenesen kellene következnie, hogy az ószövetségi írásokban megígért Messiás nem más, mint Jézus Krisztus. Erdő Péter helyes ténymegállapításból helytelen következtetést von le mindenféle logikai kapocs nélkül.

KÖVES SLOMÓ arról beszélt, hogy a zsidó-keresztény párbeszéd nem ötven évvel ezelőtt (a II. vatikáni zsinat nyomán), hanem 2000 évvel ezelőtt kezdődött, „sőt, a kereszténység születése is egy ilyen párbeszéd eredménye, gyümölcse”.

ADMIN: Hamis állítás. Honnan vesz ilyeneket Slomó? A kereszténység születése a zsidó-keresztény párbeszéd gyümölcse? Szóval nem volt még kereszténység, de már párbeszédet folytatott a zsidósággal? Bátorság (mindenféle hablatyot leírni) az van. Legalább a közzétevőkben lehetne egy kis tapintat; Slomó, ezt azért mégsem kellene.

KÖVES SLOMÓ: Ettől még természetesen nagyon fontos a párbeszéd és az, amit a katolikus egyház ezen a téren az elmúlt ötven évben megtett.

ADMIN: (A párbeszédről lásd megjegyzésünket följebb.)

KÖVES SLOMÓ kitért arra, hogy a zsidóság és kereszténység között fontos kapcsolatot teremtenek azok az alapértékek, amelyekre a nyugati civilizáció épül, mint például a házasság, a család, a munka értéknek tekintése, vagy a jó és rossz mint abszolút értékű és nem közmegegyezésen alapuló fogalom, valamint a felelősség kérdése is.

ADMIN: Szép szavak, sajnos a kétezer éves Talmud-zsidó gyakorlat kétezer éves aknamunkát jelent a keresztény alapértékek, pl. a házasság szentsége, az élet szentsége ellen.

KÖVES SLOMÓ kitért arra, hogy a modern kori európai politika – tudta nélkül is – nagyon mélyen gyökerezik abban a zsidó-keresztény vallási gondolatban, hogy a világ tökéletlenül teremtődött, és minden embernek társsá kell válnia a teremtésben. Isten elvárja, hogy az ember jobbá tegye a világot.

ADMIN: Isten egyet vár el: tanúságot tenni Jézus Krisztusról a Katolikus Egyházban, aki pedig nem katolikus, attól a megtérést várja. Nyilván, a hívő katolikus automatikusan jobbá teszi a világot, de ez, mintegy mellékhatásként történik. A fő és végső cél Isten.

KÖVES SLOMÓ hangsúlyozta azt is, hogy az Európát sújtó migránsválság görbe tükröt tart Európának, és ez a tükör olyasmire is felhívja a figyelmünket, amit elfelejtettünk, mert elkényelmesedtünk.

Igen, elfeledtük katolikus keresztény mivoltunkat, hittünk a talmudista szirénhangnak, elkényelmesedtünk, nem akartuk elhinni, felfogni, hogy a Talmud-zsidók ilyenre képesek, hogy elpusztítsák az európai fehér fajokat a színes bőrűek betelepítésével, hogy elpusztítsák a kereszténységet a militáns mohamedánok beáramoltatásával.

Sajnos a gyakorlat azt mutatja, a Krisztus utáni zsidóság ahol csak tudott, ártott a kereszténységnek és a társadalomnak. Minél erősebb a zsidóság pozíciója egy társadalomban, annál rosszabb sora van a gazdanépnek. Az eladósodás világjelenség – persze csak ott, ahol a zsidók pozícióban vannak. A Kelet-Ázsiai és arab országok nincsenek eladósodva. Minő véletlen, zsidók sincsenek, pozícióban pedig végképp nem. A Harmadik Birodalom mindent megtett gazdasági függetlenségéért. Egyébként ez volt Hitler halálos bűne. A II. Világháború utáni Németország sokáig nem volt eladósodva, sőt folyamatosan növelte aranytartalékait. Az eladósodás a hatvanas évek közepén indult be – ez is minő véletlen – kb. egyidőben a II. Vatikáni zsinattal.

Gender-őrület, devianciák támogatása kéz a kézben jár a zsidók társadalmi elfogadottságával. Ahol erős pozícióban van a zsidóság, ott jelentős a devianciák támogatása. Igen jól dokumentálja ezt Csonthegyi szilárd kétrészes írása:
A ferde hajlam térnyerése (I. rész) – Az aknamunka évtizedei; zsidók, pedofilok és hedonisták
és
A ferde hajlam térnyerése (II. rész) – Perverz propagandisták és a médiatúlsúly.

Ahol a zsidók pozícióban vannak, ott napirenden van a multikulti dicsőítés, a keresztény gyökerű őslakosság pusztítása pedig a migráció eszközével.

E video tanúsága szerint Pinchas Goldschmidt rabbi, az európai rabbikonferencia elnöke úgy nyilatkozik a televízióban, hogy „a muszlimok a mi természetes szövetségeseink a régi Európa elleni harcban”.

Kell még ehhez kommentár? És akkor még nem szóltunk arról, milyen jó eszköznek tekintik az állandó holokausztozást, azaz állandó bűntudatkeltést a Talmud-zsidók a buta gojok gúzsbakötésére. Ez annyira gyomorforgató, hogy már a tisztességesebb zsidóknak is elegük van belőle (Normann Finkelstein író, Gilad Atzmon zeneművész, Moishe Friedman bécsi anticionista rabbi, Gerard Menuhin, svájci zsidó publicista, a világhírű hegedűművész fia, [könyvet írt „az emberi történelem legnagyobb hazugságáról”, a holokausztról „Mondd el az igazat és szégyenítsd meg az ördögöt” címmel].)

ERDŐ PÉTER: Az európai kultúra középpontjában a zsidó-keresztény vallási örökség van, ez az, ami képes arra, hogy motivációt adjon, hogy „belső irányítottságú embereket neveljen” – tette hozzá a bíboros.

ADMIN: Nincs zsidó-keresztény örökség, mint ahogyan török-magyar örökség sincs, noha 150 éven keresztül gyötörték az országot. Zsidó-keresztény örökség: ez kb. olyasmi, mit igaz-hazug örökség, erényes-tolvaj örökség.

Összefoglalásképp megállapíthatjuk, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni:

Ez az egész párbeszédesdi egy nagyon lényeges dolgot mismásol el. A Talmud-zsidók számára csak a másik zsidó a felebarát, akit szeretni kell, aki ezen a körön kívül van, az goj, szamár, rosszabb esetben Amalek. Lásd: levelemet Székely János Püspök Úr részére (Aki ezt tudja, mégis úgy tesz, mintha működhetne bármiféle párbeszéd, maximum a hasznos idióták kategóriába juthat el.)

A Talmud-zsidókkal szemben mi hívő keresztények azt mondjuk, minden ember a mi felebarátunk, minden ember Isten saját képmására alkotott teremtménye, Jézus minden embert megváltott kereszthalálával, mindenkinek felkínálja az üdvösséget, és mindenki számára érvényes: aki ezt visszautasítja, az elkárhozik. És mindenki, a zsidók számára is vonatkozik Jézus figyelmeztetése: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,41) Ezért soha semmiféle párbeszéd nem lesz és nem is lehet keresztények és zsidók között.

Ha mindenáron párbeszéd, akkor az csak így kezdődhet részünkről, hívő katolikusok részéről:

„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)

„Térjetek meg – felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,39)

A témáról részletesebben itt olvashatunk: Johannes Rothkranz: 44 tévedés a zsidóságról (könyvismertetés)

Szeged, 2016. június

Bálint József

29 hozzászólás

Add a Comment
 1. Ifj. Tompó László

  Köszönöm szépen ezt a szejmfelnyitó írást.

  1. Bedő Csongor Láwszló

   Erdő Péter igazat mond. Mármint az ő szemszögéből nézve, nem két vallás, hanem másfél, Köves Slomó 1, Erdő Péter 1/2. Vagyis Köves zsidó vallású és héber származású, Erdő félig zsidó, félig keresztény. Matematikailag így jön ki a másfél.

   1. jozan-katolikus

    Köszönjük a frappáns megfejtést!

  2. Bedő Csongor László

   Erdő Péter igazat mond. Mármint az ő szemszögéből nézve, nem két vallás, hanem másfél, Köves Slomó 1, Erdő Péter 1/2. Vagyis Köves zsidó vallású és héber származású, Erdő félig zsidó, félig keresztény. Matematikailag így jön ki a másfél. Az elküldött hozzászólásban véletlenül került a w betű a László névbe.

   1. jozan-katolikus

    Köszönjük a frappáns megfejtést!

 2. Ez finoman szólva túlzás. Nem szabad ilyen elvakultan gondolkozni. A Szentírás nagyrészt a zsidók által íródott, a kereszténység is onnan indult el a Szentföldről. Ma már legtöbben megtagadják Krisztust a „keresztény Európában” is nyíltan, vagy életükkel. Ferenc pápa pedig lassan eljut oda, hogy a Szentírást betiltatja, mert az abban lévő tanítások ellenkeznek minden tanításával és kirekesztőek az ál-liberális tanok terjesztői számára.
  Szűcs Attila

  1. jozan-katolikus

   Kicsit furcsának tartom az elvakult jelzőt. Ha valaki csökönyösen ragaszkodik ahhoz, hogy a 2×2=4, akkor az elvakult??? Az Ószövetség gyakorlatilag 100 %-ban zsidó fajú és vallású szerzők műve. De nem a saját kútfejükből írták le, amit leírtak, hanem a Szentlélek sugallatára. És nagyon vigyázzunk arra, hogy ne keverjük össze az Ószövetségi zsidó vallást, ami isteni kinyilatkoztatáson alapult a Krisztus utáni Talmud-zsidó vallással.
   Újszövetség: Talán, ha Lukács nem volt zsidó származású. Viszont vallásukra nézve már mind keresztények. De ebből miért következne, hogy túlzás az, hogy a kereszténység és zsidóság két külön vallás?
   Még egyszer: A kereszténység isteni eredetű, a Talmud-zsidóság nem. A keresztény vallja, hogy Jézus az Ószövetségben megígért Messiás, a Talmud-zsidóság nem, sőt, azt vehemensen tagadja. A keresztény minden embert felebarátjának és Isten saját képmására alkotott teremtményének tekint, a Talmud-zsidó nem. Hogy hogyan tekintik a Talmud-zsidók a nemzsidót, olvasd el Székely János püspök úrhoz írt levelemet. Nem látok vonatkozási pontot arra, hogy ezt ne két különálló, és antagonisztikus vallásnak tekintsem. De bátorság, mindez csak időleges, az idők végén ők is megtérnek. Hogy ez a megtérés mit is jelent pontosabban, lásd Szent Pál tanítását.
   „A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát.” (Róm 11,25-26)
   Lásd továbbá annak a levélnek a végén közölt vitámat Istvánnal.

   1. Kedves jozan-katolikus!

    Azon gondolkodott már, hogy az apostolok és a korabeli hívők miért nem nevezték magukat soha keresztényeknek? Azt írja, hogy vallásukra nézve mind keresztények voltak.

    Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.

    Pál apostol azt mondja, izraelita vagyok, tehát jelen időt használ. A zsidó hívőkböl nem lettek vallási értelemben keresztények, hanem zsidók maradtak és Jézusban látták a megígért Messiást.

    Apostolok cselekedetei 11. rész

    És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

    De ezek a tanítványok nem zsidók voltak, hanem pogányok. Tehát a pogány származású hívőket nevezték keresztényeknek és nem a zsidó származásúakat. Mivel a pogány származású hívőknek nem kellett zsidóvá válniuk, hogy üdvözüljenek, így rájuk és csak rájuk használták a megkülönböztető jelzőt: keresztény (Krisztusban hívő, őt követő nem zsidó személy).

    Szerintem ennek nagy jelentősége van és Isten akaratát tükrözi. A zsidóság mindig is két részből állt: a Jézusban hívőkből, illetve a nem hívőkből, a megkeményített és a meglágyított részből, vagyis a maradékból, amely a kegyelemből való választás szerint való. Isten a hívő zsidósághoz csatlakoztatta a pogány származású hívőket. Ez nem a kereszténység, hanem az egy új ember!

  2. Krisztus világosságának fényétől csak annyira vakulhatunk el, mint Szent Pál, mikor Saulból Paul lett a Damaszkuszi úton. Istennek legyen hála.

   1. „Krisztus világosságának fényétől csak annyira vakulhatunk el, mint Szent Pál, mikor Saulból Paul lett a Damaszkuszi úton.”
    Ez a fény természete, és az emberi befogadóképesség gyengesége. A hirtelen megjelenő fény először elvakítja az embert. Erdő Péternek és a többi bíborosnak a bűne és a felelőssége pedig az, hogy még mindig nem látják be, hogy Ferencnek menni kell. (tisztelet a kivételnek) Volt már letett pápa, az is szégyen, de ha megtűrik az ördögöt a Szentszékben az még nagyobb szégyen.

 3. Eltúlzottnak tartom a reakciót, a zsidó-keresztény örökségünk a Szentírás maga.
  Attól, hogy valamely vallás tagadja Krisztust, attól még az vallás. Erdő Péter így így érthette: A zsidó vallás félvallás, mivel csak a kinyilatkoztatott igazság felét ismeri el.
  Sokkal nagyobb baj és elkeserítő amit Ferenc tesz. Lassan feladom. Ha azzá válik a Katolikus Egyház amit Ferenc akar, akkor én sajnos nem tartozok hozzá.
  Ebben az évben már eretneknek és bálványimádónak kiáltotta ki a régi tanításhoz ragaszkodó híveket, követeli a bevándorlók befogadását. Most meg ott tart, hogy bocsánatot kell kérnünk a melegektől. A következő az lesz, hogy átírja Szentírást? Miatta ha így folytatja, darabokra hullik az egyház, Róma magára marad az eretnekségeivel és a szabadkőműves bíborosaival együtt.
  Teljes szívemből várom Szodoma bukását, elég volt, az igazak ma ugyanúgy szenvednek mint Lót a bűnösök között.
  Krisztián.

  1. jozan-katolikus

   „Attól, hogy valamely vallás tagadja Krisztust, attól még az vallás. Erdő Péter így érthette: A zsidó vallás félvallás, mivel csak a kinyilatkoztatott igazság felét ismeri el.”
   Azért ez nem ilyen egyszerű. Ha azt mondom, hogy a rozs és a Triticale nem két külön faj, vagy hogy a szamár és az öszvér nem két külön faj, vagy hogy a német-holland határvidéki nyelvjárás és a holland nyelv nem két külön nyelv, akkor evvel nem azt akarom mondani, hogy ezek közül bármelyik is ‘fél’, hanem azt, hogy ezek közt nagyon szoros rokoni szálak vannak. És nekem pont ez a problémám Erdő Péter kijelentésével. Még egyszer: Egy út van, Jézus Krisztus, egy egyház, egy keresztség. Semmiféle másfélnek nincs itt helye. Az írásomban hozott biblia-idézeteket nem akarom még egyszer közölni. A kereszténység, ha úgy tetszik, kirekesztő, azaz azon kívül, pláne annak ellenére nincs üdvösség.
   Bergoglion pedig túl kellene lépni. Nem szabad őt pápának tekinteni és kész. Tulajdonképpen hálásnak kellene lennünk, hogy ilyen nyíltan képviseli a keresztényellenes pozíciókat. Ha kétértelműen fogalmazna, akkor töprenghetnénk, hogy ő most pápa, de akkor miért beszél ilyen furcsán. Nem, Bergoglio nyíltan beszél, letette a voksot, egyszerűen nem szabad őt pápának tekintenünk. Én különösebben nem is foglalkozok már vele, naponta idézhetném a keresztényellenes kijelentéseit. Mostmár csak arra várok, minél szélesebb körben terjedjen a felismerés, ez az ember nem Krisztus helytartója.
   Amúgy Pál apostol már írt erről:
   „Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek,aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.” (2Tessz 2,3-4)
   Tehát: Nyugodtan álljunk őrhelyünkön és tegyük dolgunkat. A többit bízzuk a Jóistenre.

   1. Ámen!
    Sajnos én a részemről ezen csak akkor tudom magam túltenni, amikor elkergetik Rómából. De ember legyen a talpán, aki ezután a rombolás után helyreállítja a Szentszék tekintélyét. Ha a másik oldalon harcolnák, azt mondanám, hogy ez a Bergoglio igen jó munkát végzett. Mindazonáltal elítélendő mindenféle zsidózás. Búza és tritikálé, jó hasonlat mindkettő gabona. A tritikálé félig búza, félig rozs, mindkettőből megtartotta a jó tulajdonságokat. A búzából a magas sikér tartalmat, a rozsból az erőt és a jobb ellenálló képességet. Attól, hogy jobbá lett, még nem ugyanúgy szükség van a búzára és a rozsra is?
    Ha nem lennének más vallásúak, csak keresztények és ateisták még rosszabb lenne a világ, mert Isten nem fekete-fehér világot teremtett, hanem igencsak színeset. Ez nem vesz el semmit kereszténység páratlan értékéből.

    1. Nincs szükség sem ateizmusra, sem másfajta vallásra. A sokszínűség az egyházban valósul meg. Szerzetesrendek, imamozgalmak, közösségek.

  2. Az egyház MI vagyunk ! Mindannyian, hívek, papok, szerzetesek,apácák stb. Volt már -sajnos- bőven példa méltatlan pápára a történelemben, hadd ne soroljam fel őket, mi a környezetünkben rendszeresen nyitogatjuk a katolikus társak-barátok szemét, ezt kell tennie minden katolikusnak, hogy amikor eljő az idő, helyesen döntsünk…Szinte újraevangelizálunk – kicsiben.

 4. „Heréld ki a kakasokat, és add el őket magnak, ürítsd ki a tárat, és add a fegyvert a katonáknak!” Nem (lenne) teljesen mindegy(hova fordul, és hová adja), ha érvénytelenül szentelt papok(tehát szenteletlenek) adnak érvénytelen szentségeket, tehát a nagy semmit?: http://katolikusvalasz.blogspot.hu/2016/07/adventtol-kelet-fele-celebraljuk.html

 5. Tényleg nem ártana már JÓZAN-KATOLIKUSNAK lennünk!

  Mert józan paraszti ésszel belátható dolgokról van szó. Ha egy pszichopata tömeggyilkosról lenne szó, joggal mondhatnánk róla, hogy ez nem ember, hanem mondjuk vadállat. Ha pedig egy olyan jópásztorról(főpásztor) van szó, aki nem jó pásztor, hanem vadorzó, akkor azt nem hívjuk jópásztornak(főpásztornak)!

  Lásd: http://prochristo.blogspot.hu/2016/08/iszlam-eroszak-kereszteny-eroszak.html

  A cikk írója ugyanis sajnálkozik a hivatásos jópásztor címét bitorló hivatásos kettősügynök, kém és szabotőr vadorzó azon cselekedetei miatt, amik vak nyáját pusztítják és szakadékba vezetik. Háthiszen a vadorzó célja a juhok leölése.

  Kérem a pridefesztiválon az apáca és papruhában vonagló provokátorok azok papok és apácák?

  1. „A tökéletes vallási zűrzavar
   Részlet a „Világifjúsági találkozó Krakkóban: Marseillaise Jacques Hamel abbé emlékére
   (forrás: http://www.katholisches.info – 2016. július 29.)

   A krakkói „katolikus” világifjúsági találkozón megemlékeztek a 86 éves korában egy NOM-os mise alatt meggyilkolt francia papról. Tiszteletére a jelenlevők a régi lengyel királyi városban a Marseillaise-t énekelték el, ami a francia forradalom himnusza, vagyis a francia király és királyi család kivégzésének, a Grand Terreur, a jakobinus terrorista rezsim himnusza (és 1945 óta Franciaország nemzeti himnusza) [talán ez is közrejátszik abban, hogy ezt az országot éri a legtöbb terrortámadás? de hát ki gondol ma ilyesmibe bele?]. Ez a himnusz volt a guillotine, az ideológusok harcában minden lefejezés eme prototípusának hátborzongató zenei aláfestése.
   A francia forradalom alatt a Marseillaise hangjaira és a Liberté felkiáltásra fejezték le a katolikusokat, papokat, apácákat, laikusokat. .. Ma a katolikusokat az iszlám nevében, egy állítólagos „béke vallás” (Bergoglio éppen most jelentette ki újfent, hogy az iszlámnak semmi köze az erőszakhoz) nevében fejezik le. Mindkettőt a Jézus Krisztus személye és Egyháza iránti gyűlölet motiválja. Ezen a tényen nem változtatnak semmit a keresztlevél-keresztények, akik csakúgy, mint egykor, most is közvetve vagy közvetlenül egy követ fújnak a tettesekkel.

   Nem árt megfontolni, hogy milyen szellem rejlik egy-egy szimbólum alatt. Ha a szimbólumoknak van valami jelentősége, akkor azt komolyan kellene venni, tudni kellene, hogy milyen erőket idéznek, és tudni kellene, hogy keresztényként milyen erőkre lehet, szabad építeni.
   Korunk legnagyobb problémája az általános zűrzavar. E szellemi, lelki zűrzavar jele, hogy 2016-ban, Krakkóban a hóhérok dalát énekelték egy áldozat tiszteletére. A francia forradalom egykori mártírjai, köztük Compiegne 16 karmelita nővére a vérpad felé menve a Veni Creator Spiritus himnuszt énekelték, ugyanazt a himnuszt, amit fogadalomtételükkor is énekeltek. Halálba vezető útjukon megújították szerzetesi fogadalmukat.
   A világifjúsági találkozó nem állami ünnepség, amin kötelező nemzeti himnuszt énekelni. A Krakkóban összegyűltek hitvallás gyanánt, valamint az egykori és mostani terrorra, a hamis ideológiákra adott válaszként a Jézus-gyűlölők himnusza helyett a Veni Creator Spiritus-t énekelhették volna. Ezzel azt is megmutathatták volna, hogy egyedül Isten adhat valódi békét. ”

   http://www.katolikus-honlap.hu/1602/berg.htm

 6. Szedevakantizmus

  Mi nem csak és csupán azt tagadjuk, hogy a jelenleg Ferenc néven futó Bergoglio pápa lenne. Az elődjei sem azok, XXIII. Jánosig bezárólag, hanem azt is, hogy ezen személyek közül némelyik akárcsak püspök, vagy egyáltalában valódi pap, és valódi katolikus lenne, következésképpen nem beszélhetünk arról sem, hogy Ferenc esetleg ellenpápa lehetne. A katolicizmusból alapból következik egy komoly, bennsőséges konzervativizmus, mely nem engedi meg, hogy a katolikusok főpásztora, még ha kora romlottságából kifolyólag ő a pápák között a leghitványabb(akár bűnös parázna szoknyabolond is, de a természet parancsának ellent nem mond ezzel, mert a férfi a nőt szereti a természet törvénye szerint, a gyermeknemzés pedig ennek természetes következménye) is, a természetellenességet, a szodómiát és a szodomitákat pártolja. Az igaz főpásztor, legalább akkor, ha kell, de ha csak teheti, áldást oszt, és nem önarcképet, vagy névjegykártyát, vagy autogrammot, és amikor kell, hívei védelmére kel, mert bennső meggyőződése szerint hasonlatos Istenhez, aki FÉLTÉKENY Isten(NEM PEDIG TOLERÁNS), és mint nyájának pásztora, Krisztus király helytartója, figyelmezteti nyáját a közelgő veszélyre, nem pedig a ragadozók(dzsihadisták) karjaiba löki őket, mint a vadorzó Antikrisztus, aki a vadállat(iszlám) elé ve(ze)ti őket. Fül, szem, és szív és ész adatott halláshoz, látáshoz és értéshez! Akinek atyja(édesapja) a veszedelembe vezeti gyermekét, ott el kell gondolkodni azon, hogy atyának tekintendő-e az az ember, hátha még a fönnséges és mindenható és mindentudó Istennek, Krisztus királynak helytartójáról van szó!

 7. Az igazi pápa, mint igazi főpásztor, és igazi jó-pásztor, helyes IRÁNYT MUTAT NYÁJÁNAK, AKÁRCSAK NOÉ A VÍZÖZÖN KORÁBAN! Biztonságos hajlékot alkot, és oda vezeti nyáját a halálveszedelemben!

 8. Edelényi Zsolt

  Nagyon jó lenne ez a blog tájékozódni és különböző véleményeket ütköztetni. Az ítélkezés azonban mindenképpen rossz irány. Eretnek, nem pápa stb. Ezeket és ehhez hasonló ítéletek nélkül is nagyszerűen lehetne vitatkozni. És kell is a vitatkozás.
  Kérem, tartsák tiszteletben más ember méltóságát, mert ez a blog így nemhogy nem katolikus, hanem használhatatlan is lesz sokunk számára.

  1. jozan-katolikus

   Tisztelt Edelényi úr,
   először nem értettem, mire vonatkozik beírása: „Megértettem, tudomásul vettem”. Aztán kapcsoltam, valami miatt elmaradt ennek a kommentárnak a továbbengedése, és Ön ezt szándékosnak vélte.
   Előfordulnak ilyen hibák részemről. Nagyon durván kell annak fogalmaznia, akinek kommentjét nem engedem tovább.
   Segítsen nekem, hogyan hozzam ezt a másik ember tudomására, hogy Erdő Pétert eretneknek tartom, Bergogliot pedig nem tartom pápának, ha ezt nem szabad kimondanom? Úgy gondolom, mindkét állítás mellett nyomós érveket tettem le. Az ellenérvekre nyitott vagyok, várom tehát az Ön vagy bárki más véleményét: „De igenis pápa…” „Igenis igaza van Erdő Péternek és nem eretnek…”
   Úgy gondolom, elég sokat tűrtünk mi hithűnek megmaradni akaró katolikusok, hogy az egyház belső ellenségei revidiálják a kinyilatkoztatott igazsággal szembenálló kijelentéseiket. Én mindenesetre évekig, ha nem több, mint 10 évig vívódtam, tanultam, olvastam, mielőtt ezeket a szavakat le mertem írni. De mint mondtam, azonnal revidiálom álláspontomat, csak jöjjenek az ellenérvek.

   Admin

 9. Igaz katolikusok-e a szedevakantisták?

  Oly annyira, hogy ha a katolicizmus, a kereszténység nem létezne, fel kellene találni, hogy felüdítse az ember lelkét, és valóságos kapcsolatba hozza a csodával, az Istennel.

  Nincs is annál szörnyűbb, lélektépőbb, lélekszaggatóbb, mint megtudni, hogy amiben hittünk, messzebbre került tőlünk, mint sem, hogy ha szükségét éreznénk, a falu templomában egy karnyújtásnyira, Szentmiséhez és szentségekhez járulhatnánk:

  ” A régi, azaz a VI. Pál által eltörölt forma így hangzik: „Comple in sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum, coelestis unguenti rore sanctifica” – „Végezd be papodban szolgálatod teljességét, és szenteld meg a teljes dicsőítés értékeivel felruházottat a mennyei olaj harmatával” (DH 3860). E forma érvényességéhez kétség sem fér. Először is kifejezésre juttatja, hogy a püspökszentelés jelöltje pap. Továbbá megerősíti, hogy ez a pap, azaz a jelölt a papi méltóság teljességét fogja megkapni („ministerii tui summam”), és végül a kegyelem teljességét is („coelestis unguenti rore”).

  Ezt a tökéletesen katolikus szöveget VI. Pál egy olyan formával helyettesítette, amitől, hasonlóan az anglikán szentelési formához, teljesen idegen a papi méltóság teljessége. A latin szöveg – „Et nunc effunde super hos Electos eam virtutem, quae a te est, Spiritum principalem, quem dedisti dilecto Filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis Apostolis, qui constituerunt Ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui” – szó szerinti fordítása: És most öntsd e kiválasztottakra azt az erőt, amely tőled van: a lelket, mely a vezető személyiségek sajátja [ez a Spiritum principalem egyik lehetséges fordítása], akit te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak adtál, ő pedig szent apostolainak ajándékozta, akik egyes helyeken egyházakat, mint a te szentélyeidet alapítottak a te neved örök dicsőítésére és dicséretére.”
  Az olvasni tudó ember számára ez a szöveg egy kiválasztottra vonatkozik, tehát nem kifejezetten papra, akinek a szentelési rítus nem a papi méltóság teljességét kölcsönzi, hanem egy vezető lelket, akit „azok birtokolnak, akik vezetnek”. Következésképpen ez alatt lehetetlen a Szentlelket érteni. A bizonyíték erre, hogy VI. Pál a „spiritum principalem” (vezető lélek) kifejezést a római hadsereg szókincséből vette. Ezzel a „lélekkel” kellett rendelkeznie egy harcvonal legmagasabb rangú vezetőjének………………………… XIII. Leó az anglikán szentelések elítélésekor apostoli tekintéllyel kijelentette már, hogy ilyen szavak, mint „Fogadd a Szentlelket” távol vannak attól, hogy a papi méltóságot, mint megbízást és kegyelmet, amit eszközöl, kifejezzenek, ha erre a papi méltóságra és kegyelemre, egyidőben és kifejezetten nem történik utalás. Egy forma, amiből szándékosan mindent kivettek, ami a katolikus szentelési rítusban a papi hivatal méltóságát és kötelességeit érthetően kifejezi, a papi hivatal számára nem lehet megfelelő és elégséges forma – állapítja meg XIII. Leó.
  Ha a problémát egy másik oldalról vizsgáljuk, fel kell tenni a kérdést, hogy vajon azok a lényeges szavak, melyek az Egyház különböző korszakainak folyamán a püspökszentelés minden érvényes formájában használatosak voltak, megvannak-e a VI. Pál-féle szentelési rítusban. A legjellemzőbb ilyen szavak a következők: „summus Sacerdos” (legfőbb pap); „dignitas pontificalis” (püspöki méltóság); „episcopus” (püspök); „sacerdos plenus” (tökéletes papi méltóság). – A VI. Pál-féle szentelési rítus egyet sem tartalmaz ezen kifejezésekből! ………………………..A Napóleonnal a konkordátum végleges szövegéről folytatott végnélküli viták során Consalvi bíboros egy nap a következő büszke választ adta: „Felség, az államfők udvaraiban szabad hazudni, de a Szentatya legfőbb hivatalának gyakorlásában a legkisebb hazugság esetén egész tekintélyét elvesztené.” – A „zsinati egyház” azonban a papi hivatallal kapcsolatban a szentségeket is beleértve kétértelműségekben és hazugságokban tetszeleg. ”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1501/jh-abbem.htm

  ” Nagyon helytelen úgy vélekedni, hogy az új püspökszentelési rítus körüli vita pusztán a „tradicionalista csoportok” közötti nézeteltérés, vagy pláne csupán „szedisvakantista” ügy. Azoknak, akik VI. Pált és utódait igaz pápáknak tartják, emlékezniük kell arra, hogy még egy igazi pápa sem rendelkezik jogkörrel a szentségek lényegének a megváltoztatására.
  1975-ben maga Lefebvre érsek mondta nekem, hogy az új püspökszentelési rítus érvénytelen. Több mint három évtizeddel később kutatásaim és cikkeim igazolják ezt a következtetést, ráadásul én olyan forrásokat idézek, melyeket az olvasók maguk is ellenőrizhetnek.

  Amennyiben az új püspökök valóban nem igazi püspökök, akkor a legsúlyosabb probléma, amellyel a tradicionalistáknak szembe kell nézniük, elsősorban nem is az üres szék. Hanem az üres tabernákulum, azaz AZ ÜRES TABERNÁKULUMOK.”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1401/urestab.htm

  „A II. Vatikáni Zsinat forradalma által előidézett változások között – az új szentelési rítusok következményeként – a papság lerombolása jár a legsúlyosabb következményekkel. Ez a sátáni pusztítás egyike volt azoknak, melyek a reformerek kistáján álltak. Ez még a szentmise elpusztításánál is súlyosabb következményekkel jár, mert amíg a papság fennáll, addig a szentmiseáldozat visszaállítására is megvan a lehetőség [fordítva viszont nem: hiszen hiába van érvényes, Istennek tetsző szentmise-rítus, ha nincs pap, aki azt celebrálhassa]. A papság és az ő különleges hatalmának szétzúzásával a katolikus rítus újrabevezetése csak komédia, szentségtörő csalás, amit a VI. Pál-féle rítussal érvénytelenül »felszentelt« papok mutatnak be. Szerencsétlen módon a katolikusok figyelme mégis inkább a szentmise szétzúzására irányult, mint a VI. Pál-féle szentelési rítusok érvénytelenségére, azaz a papság megszűnésére.”………………………………..Ez a kezdete annak, ami történni fog, amikor az eloldozott ördög és démonai a föld felett zűrzavart és reménytelenséget fognak elterjeszteni, ahogy ezt Dániel megjövendölte. Meg fogja akadályozni a papszenteléseket, a papokat hagyja kihalni, és ily módon a nagy áldozat bemutatását mindig szűkebb határok közé szorítja. És akkor jönnek a szerencsétlenség napjai.” – E mondat drámaiságát aligha lehet felülmúlni.« ” http://www.katolikus-honlap.hu/1501/tervege.htm

 10. Igaz katolikusok-e a szedevakantisták?

  Oly annyira, hogy ha a katolicizmus, a kereszténység nem létezne, fel kellene találni, hogy felüdítse az ember lelkét, és valóságos kapcsolatba hozza a csodával, az Istennel.

  Nincs is annál szörnyűbb, lélektépőbb, lélekszaggatóbb, mint megtudni, hogy amiben hittünk, messzebbre került tőlünk, mint sem, hogy ha szükségét éreznénk, a falu templomában egy karnyújtásnyira, Szentmiséhez és szentségekhez járulhatnánk:

  ” A régi, azaz a VI. Pál által eltörölt forma így hangzik: „Comple in sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum, coelestis unguenti rore sanctifica” – „Végezd be papodban szolgálatod teljességét, és szenteld meg a teljes dicsőítés értékeivel felruházottat a mennyei olaj harmatával” (DH 3860). E forma érvényességéhez kétség sem fér. Először is kifejezésre juttatja, hogy a püspökszentelés jelöltje pap. Továbbá megerősíti, hogy ez a pap, azaz a jelölt a papi méltóság teljességét fogja megkapni („ministerii tui summam”), és végül a kegyelem teljességét is („coelestis unguenti rore”).

  Ezt a tökéletesen katolikus szöveget VI. Pál egy olyan formával helyettesítette, amitől, hasonlóan az anglikán szentelési formához, teljesen idegen a papi méltóság teljessége. A latin szöveg – „Et nunc effunde super hos Electos eam virtutem, quae a te est, Spiritum principalem, quem dedisti dilecto Filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis Apostolis, qui constituerunt Ecclesiam per singula loca, ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem nominis tui” – szó szerinti fordítása: És most öntsd e kiválasztottakra azt az erőt, amely tőled van: a lelket, mely a vezető személyiségek sajátja [ez a Spiritum principalem egyik lehetséges fordítása], akit te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak adtál, ő pedig szent apostolainak ajándékozta, akik egyes helyeken egyházakat, mint a te szentélyeidet alapítottak a te neved örök dicsőítésére és dicséretére.”
  Az olvasni tudó ember számára ez a szöveg egy kiválasztottra vonatkozik, tehát nem kifejezetten papra, akinek a szentelési rítus nem a papi méltóság teljességét kölcsönzi, hanem egy vezető lelket, akit „azok birtokolnak, akik vezetnek”. Következésképpen ez alatt lehetetlen a Szentlelket érteni. A bizonyíték erre, hogy VI. Pál a „spiritum principalem” (vezető lélek) kifejezést a római hadsereg szókincséből vette. Ezzel a „lélekkel” kellett rendelkeznie egy harcvonal legmagasabb rangú vezetőjének………………………… XIII. Leó az anglikán szentelések elítélésekor apostoli tekintéllyel kijelentette már, hogy ilyen szavak, mint „Fogadd a Szentlelket” távol vannak attól, hogy a papi méltóságot, mint megbízást és kegyelmet, amit eszközöl, kifejezzenek, ha erre a papi méltóságra és kegyelemre, egyidőben és kifejezetten nem történik utalás. Egy forma, amiből szándékosan mindent kivettek, ami a katolikus szentelési rítusban a papi hivatal méltóságát és kötelességeit érthetően kifejezi, a papi hivatal számára nem lehet megfelelő és elégséges forma – állapítja meg XIII. Leó.
  Ha a problémát egy másik oldalról vizsgáljuk, fel kell tenni a kérdést, hogy vajon azok a lényeges szavak, melyek az Egyház különböző korszakainak folyamán a püspökszentelés minden érvényes formájában használatosak voltak, megvannak-e a VI. Pál-féle szentelési rítusban. A legjellemzőbb ilyen szavak a következők: „summus Sacerdos” (legfőbb pap); „dignitas pontificalis” (püspöki méltóság); „episcopus” (püspök); „sacerdos plenus” (tökéletes papi méltóság). – A VI. Pál-féle szentelési rítus egyet sem tartalmaz ezen kifejezésekből! ………………………..A Napóleonnal a konkordátum végleges szövegéről folytatott végnélküli viták során Consalvi bíboros egy nap a következő büszke választ adta: „Felség, az államfők udvaraiban szabad hazudni, de a Szentatya legfőbb hivatalának gyakorlásában a legkisebb hazugság esetén egész tekintélyét elvesztené.” – A „zsinati egyház” azonban a papi hivatallal kapcsolatban a szentségeket is beleértve kétértelműségekben és hazugságokban tetszeleg. ”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1501/jh-abbem.htm

 11. ” Nagyon helytelen úgy vélekedni, hogy az új püspökszentelési rítus körüli vita pusztán a „tradicionalista csoportok” közötti nézeteltérés, vagy pláne csupán „szedisvakantista” ügy. Azoknak, akik VI. Pált és utódait igaz pápáknak tartják, emlékezniük kell arra, hogy még egy igazi pápa sem rendelkezik jogkörrel a szentségek lényegének a megváltoztatására.
  1975-ben maga Lefebvre érsek mondta nekem, hogy az új püspökszentelési rítus érvénytelen. Több mint három évtizeddel később kutatásaim és cikkeim igazolják ezt a következtetést, ráadásul én olyan forrásokat idézek, melyeket az olvasók maguk is ellenőrizhetnek.

  Amennyiben az új püspökök valóban nem igazi püspökök, akkor a legsúlyosabb probléma, amellyel a tradicionalistáknak szembe kell nézniük, elsősorban nem is az üres szék. Hanem az üres tabernákulum, azaz AZ ÜRES TABERNÁKULUMOK.”

  http://www.katolikus-honlap.hu/1401/urestab.htm

 12. “A II. Vatikáni Zsinat forradalma által előidézett változások között – az új szentelési rítusok következményeként – a papság lerombolása jár a legsúlyosabb következményekkel. Ez a sátáni pusztítás egyike volt azoknak, melyek a reformerek kistáján álltak. Ez még a szentmise elpusztításánál is súlyosabb következményekkel jár, mert amíg a papság fennáll, addig a szentmiseáldozat visszaállítására is megvan a lehetőség [fordítva viszont nem: hiszen hiába van érvényes, Istennek tetsző szentmise-rítus, ha nincs pap, aki azt celebrálhassa]. A papság és az ő különleges hatalmának szétzúzásával a katolikus rítus újrabevezetése csak komédia, szentségtörő csalás, amit a VI. Pál-féle rítussal érvénytelenül »felszentelt« papok mutatnak be. Szerencsétlen módon a katolikusok figyelme mégis inkább a szentmise szétzúzására irányult, mint a VI. Pál-féle szentelési rítusok érvénytelenségére, azaz a papság megszűnésére.”………………………………..Ez a kezdete annak, ami történni fog, amikor az eloldozott ördög és démonai a föld felett zűrzavart és reménytelenséget fognak elterjeszteni, ahogy ezt Dániel megjövendölte. Meg fogja akadályozni a papszenteléseket, a papokat hagyja kihalni, és ily módon a nagy áldozat bemutatását mindig szűkebb határok közé szorítja. És akkor jönnek a szerencsétlenség napjai.” – E mondat drámaiságát aligha lehet felülmúlni.« ” http://www.katolikus-honlap.hu/1501/tervege.htm

  Jézus Szentséges Szívéhez menekülünk árvaságunkban.

 13. Edelényi Zsolt

  Megértettem. Tudomásul vettem.

 14. jozan-katolikus

  Üzenet Pálos Trend részére
  Tisztelt Pálos Trend,
  bár sokmindennel egyetértünk az Ön közlésében, hozzászólását töröltük. Politikai tartalmú hozzászólásokat csak akkor engedünk meg, ha azok közvetlen kapcsolatba hozhatók a bejegyzéssel vagy egy ahhoz fűzött kommentárral. Igyekszünk toleránsnak lenni, sajnos van egy határ, amit nem szeretnénk átlépni. Honlapunk elsősorban vallási jellegű. Ez azt jelenti számunkra, hogy bármilyen kérdést, így a zsidó-keresztény kérdést is csak vallási megközelítéssel szeretnénk megtárgyalni.
  Bízom megértésében.
  Kérem továbbá, tartson be minimális stilisztikai követelményeket.
  Admin

 15. NINCS OLYAN, HOGY ZSIDÓ-KERESZTÉNYSÉG!!!
  Pálos Trend hozzászólását stilisztikai okok miatt töröltük. Igyekszünk a katolikus hit talaján álló nézeteknek széles körben teret adni. De lehetőség szerint ezt pallérozott stílusban tegyük. Ahogyan az Úr Jézus mondta: Az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon (Máté 12,37)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük