Bergoglio versus Katolikus Egyház

„Ferenc pápa” megválasztása pillanatától fogva igyekezett új, meghökkentő módon megnyilvánulni. Az ember egy ideig figyeli ezeket, aztán kezd gyanakodni, hogy valami nincs itt rendben. Ugyancsak érzékeljük, hogy a katolikus sajtó egyfajta cenzúrán, szűrőn keresztül továbbítja Bergoglio botrányos kijelentéseit. Egy Újemberben sohasem fogunk részletesen olvasni Bergoglio beszélgetéseiről az olasz szabadkőműves, hitetlen szocialistával, Scalfarival. A média – úgy az egyházi, mint a világi – azon van tehát, hogy létezzen egy mélyen hívő Ferenc pápa a katolikus hívek számára, és egy progresszív, évszázados tabukat döntögető modern pápa a katolikus hitet csak felszínesen ismerő nagyvilág számára. Ezért van az, hogy a világi sajtóban röhögve mondják közéleti személyiségek, hogyha a pápa megengedi a válást, az abortuszt, a homoszexuális kapcsolatokat, akkor katolizálnak. Miközben a nagyvilági sajtóban kevésbé járatos katolikus hívők meg vannak győződve Ferenc pápa rendkívül mély hitéről és jámborságáról. Ezért igyekszünk egy kicsit árnyaltabbá és reálisabbá tenni a róla kialakult képet.

122_521

I. Ferenc pápa

Katolikus honlapszerkesztők már régóta idézik és kommentálják Bergoglio egyes, megkérdőjelezhető kijelentéseit. Jelen összeállításunkban igyekeztünk ezeket sorra venni. Minden alábbi pont három részre tagolódik. Először idézzük a pápai kijelentést, majd megadjuk ennek pontos forrását. Ez nagyon fontos, mert tapasztaljuk, hogy ugyanazt a kijelentést különböző médiák kicsit másképp idéznek. Utána idézzük a kijelentéssel szembenálló egyházi tanítást, legyen az katekizmus, vagy biblia. Esetenként saját vagy mástól átvett kommentárt is fűzünk hozzá.

1, Bergoglio: „Isten azoknak is megbocsát, akik nem hisznek Benne, ha ezzel a lelkiismeretüket követik”

(„La Repubblica”, 2013.9.11)
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/berglevel.htm

A pápa levele németül:
http://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-09-11/papst-franziskus-schreibt-brief-nichtglaubende

BIBLIA:
Zsid 11,6
»Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves; aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi.«

Mk 16,16
»Urunk Jézus Krisztus maga mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.«

Róm 1,20
»Mert ami benne [Istenben] láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük [az istentagadóknak]«.
Ezekiel 3,18-22
„Emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek. Ha hallod ajkamról a szót, figyelmeztesd őket a nevemben. Ha azt mondom a gonosznak: Meghalsz, s te nem figyelmezteted, nem beszélsz neki, hogy letérítsd a gonoszt gonosz útjáról, hogy így életben maradjon, a gonosz meghal a bűne miatt, de vérét tőled kérem számon.
Ha azonban figyelmezteted a gonoszt, és mégsem szakít gonoszságával és gonosz útjával, akkor meghal a bűne miatt, te ellenben megmented életedet.
Ha az igaz eltér igazságától és gonoszságot művel, és én csapdát állítok elé, úgyhogy meghal, akkor mivel nem figyelmeztetted, meghal a bűne miatt – az igazság, amelyet tettekre váltott, nem számít be neki -, de a vérét tőled kérem számon.
Ha azonban figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék, és nem is vétkezik, akkor életben marad, mert figyelmeztetted, s te is megmented életedet.”

KOMMENTÁR:
Isten megbocsátása vagy meg nem bocsátása természetesen mindig egyedi és számunkra, halandók számára el van rejtve. A lelkiismeret követése pedig a világ összes tömeggyilkosát fölmenti Nérótól Hitlerig, Churchilltől a Bush-klán tagjaiig. Bízhatunk irgalmában, de ilyen definitív kijelentést tenni egyenlő a katolikus hit tagadásával. Mindenesetre a biblia elég határozottan tárja elénk, melyik út vezet az üdvösségre, és melyik a kárhozatba, milyen bűnök nyernek bocsánatot milyen feltételek mellett, és melyek azok, amelyek nem. És a biblia másképp ír ezekről a dolgokról, mint Bergoglio.

 

2, Bergoglio: „A hittérítés ostobaság, értelmetlen, meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat”…

media-530114-2

Jorge Mario Bergoglio (I. Ferenc pápa) és Eugenio Scalfari

A világ tele van utakkal, amelyek elválasztanak bennünket egymástól, vagy amelyek közelebb hoznak bennünket egymáshoz, de a döntő az, hogy a jóhoz vezessenek bennünket. … Közülünk mindenkinek megvan a szemlélete a jóról és a rosszról is. Nekünk arra kell buzdítanunk, hogy a felé mozogjon, melyet ő a jónak ismert fel.

(„La Repubblica”, 2013.10.01)
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bergint2.htm

Az eredeti interjúszöveg itt: http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/

Az angol fordítás itt:
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350617?eng=y

Németül itt:
http://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-erster-teil
http://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-zweiter-teil
http://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-dritter-teil

BIBLIA:
Mk 16,15-16
»Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. »Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.«

Mt 28,18-20
»Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.«

KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa, zsinat utáni): 1816
Krisztus tanítványának nemcsak őriznie kell a hitet és belőle kell élnie, hanem meg is kell vallania, bizonyossággal kell róla tanúságot tennie és terjesztenie kell: „mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és Őt az Egyház történelméből soha nem hiányzó üldözések közepette kövesse a keresztúton”.

Régi katekizmus:
Nem elég csak a szívünkben hinnünk: hitünket nyíltan is meg kell vallanunk. Krisztus mondotta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33)

KOMMENTÁR:
Bergoglio nem volna Bergoglio, ha nem fogalmazna itt is kétértelműen. Ő a prozelitizmust használja. Már a prozelitizmusnak sincs egységes definíciója.
Jelenthet erőszakos hittérítést, jelentheti más felekezetek vallások követőinek meggyőzését etikátlan eszközökkel (csalás, manipuláció, kihasználás, visszaélés). Csakhogy: Bergoglio az ominózus kifejezést Scalfarinak azon állítására mondja válaszul, hogy – itt idézzük szó szerint:
„Scalfari: Barátaim is azt hiszik, hogy Ön meg akar téríteni.”
Tehát Scalfari térítésről beszél, amire Bergoglio a prozelitizmus fogalmat ítéli el, elegánsan elhallgatva, hogy lehet ugyan, hogy az erőszakos, etikátlan térítés ostobaság, a hittérítés viszont nem hogy nem ostobaság, hanem kötelességünk. Szóval a prozelitizmust a hittérítés szinonimájaként használja.

[dr. Élthes Eszter: Ez valami olyan elképesztő őrület párosulva sátáni gonoszsággal, hogy nem lehet kommentálni sem. Nem ez volt Ádám és Éva ősbűne? Senki nem úgy vétkezik, hogy rosszat akar csinálni, nem, előbb – és ez az Isten elleni lázadás fő alkotórésze – maga határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, azaz a rosszból jót csinál. Pontosan ez az ősbűn, az „olyanok lesztek, mint az istenek, jót és rosszat ismerők”, azaz ti határozzátok meg, hogy mi a jó és mi a rossz.]

Ha egy Gender-őrület aktivista, a multikulturális fajkeveredés apologétája, abortuszpárti élharcos (vagy egyszerűen egy hedonista élvhajhász, egy világ lustája) saját agyrémét, semmittevését jónak ismeri fel, akkor nekünk arra kell buzdítanunk, hogy afelé mozogjon???

Hagy teljes legyen a zűrzavar:

Miután az interjú megjelent a La Repubblica honlapján, azt átvette az Osservatore Romano, és a Vatikán honlapja. Ezek után igen sokan megdöbbentek a pápának ezeken a kijelentésein. Másfél hónappal a Scalfari-interjú megjelenése után a kérdéses interjút törölték a Vatikán honlapjáról.

3, Valóban a felebaráti szeretet az egyetlen út, hogy kedvesek legyünk Isten előtt?
Idézünk egy rövid részletet ugyanebből az interjúból: (hivatkozásokat lásd a 2. pontnál)

B = Bergoglio
S = Scalfari

B: Tudja Ön, mi az, hogy agapé?
S: Igen, tudom.
B: A felebaráti szeretet, ahogyan Urunk tanította. Nem prozelitizmus, hanem szeretet. Felebaráti szeretet. Kovász, amely a közösségnek szolgál.
S: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
B: Igen, pontosan így van.
S: Jézus azt mondta tanításában, hogy az agapé, a felebaráti szeretet az egyetlen módja annak, hogy Istent szeressük. Javítson ki, ha tévedek.
B: Nem téved. Isten Fia azért lett emberré, hogy az ember lelkében felébressze a testvériség érzését.

KOMMENTÁR:
Ismét a tipikus bergoglioi sikamlós fogalmazás. Természetesen végtelenül fontos a felebaráti szeretet, majdnem a legfontosabb. Csak egy aprócska dolog sikkad el ebben a megfogalmazásban:

BIBLIA:
Mt 22,35-40
»Hogy Jézust próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.«

Néhány további hely:

Jn 4,23-24
»De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.«
Kol 3,23
»Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.«

 4, Bergoglio: „Amikor a Genezisben a teremtés leírását olvassuk, azt kockáztatjuk, hogy Istent varázslóként képzeljük el, aki varázspálcájával mindent megtehet. De ez nem így van. Megteremtette a lényeket és hagyta, hogy mindegyikük fejlődjön az általa adott belső törvényeknek megfelelően, így képesek voltak fejlődni és eljutni létezésük teljességére.”
http://www.news.va/en/news/francis-in-the-pontifical-academy-of-sciences-emph
http://index.hu/tudomany/2014/10/28/ferenc_papa_szerint_van_evolucio/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=index

És e két hír még egyszer az index oldaláról 2014.10.28: Ferenc pápa szerint van evolúció

[Éltes Eszter: Az index beszámolóját azért közlöm, hogy megmutassam, milyen romboló hatásúak Bergoglio locsogásai, hogyan vezetik félre a híveket – olyan botrányok, melyekkel kapcsolatban Urunk azt mondta, hogy „jaj annak, aki elköveti”.]

Az evolúció és az ősrobbanás elméletei valósak, és Isten nem egy „varázsló varázspálcával” – jelentette ki Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémián. A szakértők szerint ezzel vége az áltudományos kreacionizmusnak és az intelligens tervezésnek, amelyeket még elődje, XVI. Benedek is támogatott. A pápa szerint egyik tudományos elmélet sem inkompatibilis a teremtő létezésével, szerinte sokkal inkább igénylik azt. „Amikor a teremtésről olvasunk a Teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van” – mondta. „Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt” – fogalmazott. Az evolúcióról ugyanezt mondta: valami kellett, ami később fejlődhetett. A pápa ezzel mostantól az úgynevezett teista evolúció tanait támogatja, amelyek arról szólnak, hogy a tudományos elméletek helyesek lehetnek, de minden keletkezéséhez azért szükség volt Istenre. Az egyház korábban nem engedett a teremtésből, még az előző pápa is, ha nem is szó szerint, de nagyon szigorúan értelmezte a Bibliában leírtakat, ezért a legújabb tudományos elméletekkel szemben foglalt állást. Ferenc pápának egyébként vegyésztechnikusi diplomája van.

BIBLIA:
Jn 1,1-3
»Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.«

Ter 1,3-20 »Isten szólt: „Legyen világosság”,
Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat
Isten ismét szólt: „Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz
Akkor megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket
Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az égbolton
Isten szólt: „A vizek teljenek meg élőlények sokaságával.
Aztán szólt Isten: „Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint.«
Zsolt 33.8 »Az egész föld félje az Urat, s remegjenek előtte, kik lakják a földkerekséget! Mivel szólt és lettek, rendelkezett és létrejöttek.«

KOMMENTÁR:
Természetesen sem a „pápa”, sem a vatikáni hivatalos honlapja, sem az Index, sem bárki más nem vette a fáradságot, hogy a 95, evolúciós elmélet ellen szóló tézis bármelyikét is megcáfolja. Hogy mind a 95-öt, arra már nem is merek gondolni. Jellemző Bergogliora, hogy amikor a teremtő, a zseniális alkotó Istenről szól, akkor is ilyen pejoratív jelzőt használ, hogy „varázsló varázspálcával”.

Az ember egyet tehet a teremtés zsenialitását látván: Leborul és imádja – nem a teremtményt, hanem a Teremtőt. Megjegyzem, Bergoglio kijelentése – megteremtette a lényeket, és hagyta, hogy fejlődjenek – elég zavaros. Ha azt mondom, hogy az élet a semmiből, esetleg valami ős sejtből lett, és magától, véletlenek sorozatán keresztül jutott oda, ahol ma van, akkor evolucionista vagyok. Ha azt mondom, hogy Isten megteremtette a lényeket, akkor nem evolucionista vagyok, hanem ebben hiszek. Szóval, most melyiket is állítja Bergoglio?? Itt is a tipikus Bergoglio-trükk: sugall valamit, aztán, ha pontosabban elolvassuk a szöveget, rájövünk, hogy ezt nem is mondta. Viszont a média óriási hírveréssel kommentálja – nem az általa mondottakat, hanem a sugalltakat – és a világ azt hiszi, hogy azt mondta, amit sugallt, és amit a média el akar velünk hitetni.

5, 2013. december 20-i prédikációjában Bergoglio azt mondta, „a Szűzanyának talán ahhoz volt kedve a kereszt alatt, hogy megkérdezze magától: lehet, hogy becsaptak? Mert a messiási ígéretek mintegy hazugságnak tűntek neki.”

http://www.katholisches.info/2014/11/19/antonio-socci-ueber-den-bergoglio-deffekt/

Nem a Szűzanya magasztos személyének megszentségtelenítését jelenti ez a feltételezés? A katolikus tanítás szerint a Szűzanyának „egész életében, az utolsó próbatételnél sem ingott meg a hite, amikor fia, Jézus meghalt a kereszten”. KEK 149: Ő nem ingott meg hitében élete folyamán, még a végső próbatételnél sem, [lsd. Lk 2,35] amikor fia, Jézus meghalt a keresztfán. Mária soha nem szűnt meg hinni abban, hogy „Isten szava be fog teljesedni”. Az Egyház tehát Máriában a hit legtisztább megvalósulását tiszteli.

6, Bergoglio egy „erotikus buddhista” „papot” nevezett ki a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói közé
Bergoglio 2014. július 1-én Pablo d’Ors spanyol claretiner-papot, regényírót és „Zen-buddhistát” kinevezte a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói testületébe, akivel 2014. november 5-én a La Repubblica című bal-liberális, Eugenio Scalfari vezette újság interjút hozott nyilvánosságra.

http://www.katholisches.info/2014/11/10/paepstlicher-kulturrat-fuer-frauenpriestertum-der-erotische-buddhist-den-franziskus-zum-consultor-machte/

BIBLIA:
Kol 2,11
»Krisztusban vagytok körülmetélve, nem kézzel, hanem az érzékies test levetésével, a krisztusi körülmetéléssel.«

Ef 2,3
»A hitetlenség fiai közé tartoztunk mi is, amíg testi vágyainkban éltünk, s megtettük, amit a test és az érzékek kívántak.

7, Bergoglio: „Én pedig Istenben hiszek. Nem egy katolikus Istenben, ilyen nincs. Isten létezik. Én hiszek Jézus Krisztusban, az ő inkarnációjában. … Ez az én létem. Nem tűnik úgy Önnek, mintha nem is lennénk olyan messzire egymástól?”

http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bergint2.htm
http://www.katholisches.info/2013/10/09/christus-ist-keine-option-unter-vielen-schon-gar-nicht-fuer-seinen-stellvertreter-auf-erden-warum-uns-dieser-papst-nicht-gefaellt/

KOMMENTÁR:
[dr. Élthes Eszter: Teológiailag természetesen nagyonis igaz, hogy Isten nem „katolikus Isten”, hanem abszolút Isten, az egész mindenség Istene, Teremtője, Fenntartója. Csakhogy Bergoglio és az egész nem-katolikus világ ezt a kijelenést úgy érti, hogy minden vallás istene egy és ugyanaz az egy Isten. Vagyis a mohamedánok, a hinduk stb. istene, legfelsőbb lénye ugyanaz az Isten, mint akiben a katolikusok hisznek. Ez a nagy világvallás istene, aki azonban nem azonos a Szentháromság egy igaz Istennel.]

Bergoglio nem mondja ki továbbá, hogy Isten ugyan nem katolikus, de egyetlen, Istentől akart hit létezik, a kereszténység, egyetlen, Istentől akart egyház létezik, a Földre szállt Istenfia egyetlen egyházat, az EGY, SZENT, KATOLIKUS ÉS APOSTOLI ANYASZENTEGYHÁZAT alapított.

Nem idézi továbbá:
BIBLIA:
Jn 3,18
»Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.«

Jn 3,36
»Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá.«

Nem mondja, hogy a biblia csak egy Egyházat ismer.

Pl.
Ef 1,22-23
»Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.«

(Ahol a biblia egyházakról beszél, ott az Egy, Szent Katolikus Anyaszentegyház helyi egyházközségeit érti alatta, lásd a Jelenések Könyvét.)

 KOMMENTÁR:
A kijelentés jól illeszkedik a Bergogliotól már jól ismert botrányos kijelentések sorába: Mond valamit, kétértelműen fogalmaz, egy botrányos, a kétezer éves katolikus tanítással szembenálló dolgot sugall, amit így is értelmez a világi sajtó és fogyasztója, de Bergoglio mindig kihúzhatja nyakát a hurokból: „Kérem szépen, én ilyet nem mondtam”.

Azt sem mondja ki Bergoglio, hogy az apostoli szukcesszió (a papi hatalom továbbadása kézrátétellel Jézustól kezdve az utolsó vidéki káplánig a világ bármelyik részén) egyes-egyedül a katolikus egyház papjainál van meg, és hogy a szentségek egyes-egyedül a Katolikus Egyházban fejtik ki hatásukat. És végül: Nem mondja, hogy a Krisztustól elrendelt egy, szent, örök áldozat egyes-egyedül a Katolikus Egyházban valósul meg.

8, A bűntudat pápai lerombolása
Bergoglio lehetetlen, mesterkélt példákat hoz elő, hogy az egyházat az általa kívánt tévutakra vezesse. Felidézi egy asszony esetét, aki rosszul sikerült szentségi házasságban élt, sőt meggyilkolta magzatát. Majd elvált, újraházasodott, és boldogan él öt, az új, nem szentségi házasságban szült gyerekével. Az abortusz nyomasztja lelkileg, azt őszintén megbánta, és szeretne előre haladni keresztény hitében. És mit tesz erre a gyóntató pap?
http://www.katholisches.info/2013/10/09/christus-ist-keine-option-unter-vielen-schon-gar-nicht-fuer-seinen-stellvertreter-auf-erden-warum-uns-dieser-papst-nicht-gefaellt/

KOMMENTÁR:
Bergoglio kérdésében benne van a szuggerált válasz: ez a szemét pap, vagy méginkább, ez a (kétezer év óta) lelketlen egyház nem hajlandó a bűnös asszonyt feloldozni. Evvel a példával Bergoglio ellentétet konstruál az irgalmasság, és a tiszta katolikus tan között. Azt persze finoman elhallgatja, hogy az asszony az egyik bűnt meg akarja gyónni, a másikat, a házasságtörést nem, illetve, ha akarná, sem tudná, mert tovább akarja folytatni házasságtörő együttélését. Az egyház viszont mindig is az irgalmasság és a tiszta katolikus hit egységét tanította: A bűnnek, mint olyannak az elismerése, annak őszinte megbánása, valamint az elhatározás, hogy azt a jövőben elkerülje, a feltétele, hogy Isten megbocsásson. Jézus megmenti a házasságtörő asszonyt a megkövezéstől, megbocsát neki, de ezekkel a szavakkal bocsátja el: menj, és ne vétkezz többé. Nem azt mondja neki: Menj, ne aggódj, az én egyházam nem fog a te személyes életedbe beleavatkozni.

Ehhez a ponthoz tartozik az alábbi történet: Bergoglio állítólag felhívott egy elvált, majd polgári házasságot kötött argentínai nőt, Jaqueline Zabeta Lisboát, és azt mondta neki, szentáldozáshoz járulhat. Az argentín sajtó szerint a pápa a rá jellemző humorral szó szerint a következőket mondta: „Egyes papok pápábbak a pápánál. Menjetek, és kérjétek a szent ostyát egy másik, kevésbé pápább paptól.”
http://www.katholisches.info/2014/04/23/hat-papst-franziskus-wiederverheiratet-geschiedene-angerufen-und-gesagt-sie-kann-zur-kommunion-gehen-vatikan-schweigt/

Ha a történet igaz, akkor az minden hithű pap és a teljes katolikus tanítás megsértését, kigúnyolását jelenti.

Az esetet eleinte sem Bergoglio, sem egy hivatalos vatikáni szóvivő nem cáfolta, de nem is erősítette meg. Tipikus bergoglioi viselkedés: Aki azt akarja hinni, hogy az eset pont így történt, ahogyan az argentínai asszony azt a médiáknak előadta, az higgye azt. Aki kételkedik az eset tényleges megtörténtében, az higgye azt, hogy az eset csak kitalálás. A lényeg, hogy Bergoglio bármikor kihúzhatja a fejét a hurokból: Kérem szépen, én ilyent nem mondtam.

Hetek elteltével a Vatikán megerősítette, hogy a telefonhívás valóban megtörtént.
http://www.katholisches.info/2014/04/24/vatikan-bestaetigt-umstrittenes-telefonat-verweigert-aber-richtigstellung/

Lombardini, vatikáni szóvivő úgy próbálta annak jelentőségét csökkenteni, hogy azt „személyes, ezért privát pasztorális beszélgetésnek minősítette, mely nem áll összefüggésben Ferencnek nyilvános, pápakénti működésével. Annak tartalma semmilyen módon nem érinti a Katolikus Egyház tanítását. Ezért a Vatikán nem látja annak okát és szükségét, hogy hivatalosan állást foglaljon.”

Az érvelés, melyhez Lombardi atya kényszeredetten menekül, meglehetősen mesterkélt. Létezhet egy Ferenc pápa, mint magánszemély, akinek kijelentései és cselekedetei függetlenek hivatalától, és Krisztus helytartójaként viselt méltóságától? És főleg: különbséget tesznek az emberek a pápa privát és nyilvános kijelentései között?

9, Bergoglio: „Őrültség a holokauszt tagadása”.
A „pápa” a kijelentést katalán La Vanguardia napilapnak adott interjú során tette.
http://www.katholisches.info/2014/06/13/so-spricht-ein-papst-ohne-worte/

KOMMENTÁR:
Orwell szép új világában (1984) a nyelvújítók gondoskodtak róla, hogy a nyelv ne fejezhessen ki rossz gondolatokat. Erre emlékeztet ez a szóhasználat, hogy „holokauszttagadás”. Aki nem használja ezt a szót, az már gondolatbűnöző.

Természetesen kivétel nélkül vonatkozik a tagadással megvádolt személyekre:

Nem tagadnak semmit, maximum nem tudnak hinni bizonyos dolgokban, kételkednek ezekben, meg vannak győződve róla, hogy bizonyos dolgok (pl. emberek tömeges kivégzése gázkamrákban) fizikai-kémiai törvényszerűségek miatt nem történhettek meg.

Josef Gärtner katolikus hívő 2009 februárjában a Williamson-ügy kapcsán nyílt levélben fordult az akkor regnáló XVI. Benedek pápához és a vatikáni méltóságokhoz. Gärtner a levélben kérte a címzetteket,

1, kerüljék a tagadás szó használatát, mert itt nem tagadásról, hanem egyértelműen kételkedésről, egy bizonyos mítoszban való hitetlenségről van szó;

2, Ne vádolják Williamsont és a többi kételkedőt antiszemitizmussal, csak mert – tudományos érvekkel alátámasztva – képtelenek hinni holokauszt-fantazmagóriákban;

3, Cimkézés helyett érdemben reagáljanak a holokauszt-revizionisták érveire;

4, Vegyék figyelembe a holokauszt-vallás apologétáinak keresztényellenes kijelentéseit;

5, Ismerjék meg a holokauszt-kételkedők érveit, amennyiben ellenérveik vannak, hozzák azokat nyilvánosságra, hogy így mindenki eljuthasson az igazságra.

Magától értetődik, hogy sem a pápa, sem egy szóvivő, sem egy vatikáni alkalmazott, továbbmenve: egyetlen egy személy a világon nem volt képes a levélre válaszolni. Érvényes ez Bergogliora is, akinek szintén nincs egyetlenegy ellenérve sem, így marad, hogy úgy teszünk, mintha nem tudnánk a levélről, illetve az ott megfogalmazott, de más, nyilvános fórumokon is elérhető érvekről. És marad a legkényelmesebb megoldás: A zsidó parancsokat követve őrültnek nyilvánítjuk azokat, akik kételkednek a holo-sztoriban.

KNA_140526-93-000152_Yad_Vashem2_730x_

Kézcsók – Hajlongás a nagy hoax előtt

A másik kézcsók

A másik kézcsók

10, Bergoglio és a homoszexuálisok

„Ha egy ember homoszexuális, keresi Istent és jószándékú, akkor ki vagyok én, hogy megítéljem őt?” – mondta Ferenc pápa vatikáni újságíróknak 2013.7.29-én a BBC szerint, útban visszafelé a riói katolikus ifjúsági világtalálkozóról. A pápa azt mondta, a homoszexuális papoknak meg kell bocsátani, és el kell feledni a bűneiket.

„A katolikus egyház katekizmusa világosan elmagyarázza ezt” – mondta Ferenc pápa. „Azt írja, a buzikat* nem szabad kirekeszteni, hanem integrálni kell őket a társadalomba” – mutatott rá az egyházfő, aki hozzátette, nem az a baj, ha valaki homoszexuális, hanem az, ha valaki emellett kampányol, éppúgy, mint ha valaki a kapzsi emberek, a politikai oldalak, vagy a szabadkőművesek mellett kampányol.

*A magyarországi sajtó itt általában a „meleg” szót használja. Mi minden eszközzel tiltakozunk az ellen, hogy ezt a szép magyar szót használják a homoszexuálisok jelölésére.

http://hvg.hu/vilag/20130729_Ferenc_papa_Ki_vagyok_en_hogy_megiteljemhttp://www.bbc.com/news/world-europe-23489702

KOMMENTÁR:
A pápát öles szalagcímekben idéző médiák úgy mutatják be az esetet, mintha Bergoglio valami egetrengető és merőben új dolgot mondott volna. Pedig a pápa határozottan azt állította a vitatott interjúban, hogy a homoszexuális aktus az bűn, a hajlam viszont nem. Legalább is a BBC változata szerint. Más – német és magyar – nyelveken megjelent tudósítások a kijelentésről nem tartalmazzák a pápa utalását arra, hogy a homoszexuális aktus bűn.

Ha ez az utalás elhangzott, akkor ez a kijelentés összhangban van az aktuális vatikáni katekizmussal (KEK).

Az más kérdés természetesen, hogy ez a katekizmus nagyon visszafogottan kezeli ezt a kérdést. A mércének itt számunkra a Szentírásnak, mindenekelőtt Szt. Pál tanításának kell lennie. Lásd Bábel Balázs püspökhöz intézett levelemet ebben a témában.

Ugyancsak számolnia kellett volna Bergoglionak a világi médiák hamisító szándékaival. Ismerhetné őket. Vagy ismerte is, mégis megtette az ominózus kijelentést? Mindenesetre a kijelentés óta visszavonhatatlanul el van terjedve, az egyház elismerte a homoszexuálisokat, befogadta őket.

Ezt erősítik Bergoglionak egyes, azóta történt megnyilvánulásai.

2014. március 21-én egy nyilvános rendezvények kézen fogva sétált a nyilvánosan buzipárti Luigi Ciotti atyával.
http://apologetika.blog.hu/2014/06/25/kezen_fogva_setalt_ferenc_a_melegparti_pappal

2014.május 6-án meghívta közös celebrálásra a 93, éves, homoszexuális és a homoszexuálisok jogaiért aktív harcot folytató Don Michele De Paolis atyát. A mise után Bergoglio kezet csókolt a nyugdíjas papnak(!)
http://www.katholisches.info/2014/05/09/papst-kuesst-antiklerikalem-priester-die-hand-die-linke-welt-des-don-michele-de-paolis/

Ezeknél az akcióknál Bergoglio természetesen mindig gondoskodik arról, hogy azoknál a média jelen legyen, és üzenetüket szétrepítse a világba.
Paolis atya a tipikus megtestesítője annak az irányzatnak, amely az egyházban mindent tagad, ami katolikus. Álláspontja az abortusz, eutanázia, cölibátus, női papság és a homoszexualitás kérdésében szembehelyezkedik a hivatalos egyházi felfogással.

Hogy mennyire nem helyénvaló a homoszexuálisok ilyen módon történő felértékelése, mutatja egy gondolatkísérlet. Helyettesítsük a pápai megnyilatkozásban a homoszexuális szót a pedofil, nekrofil, magamutogató szavakkal. Ugye, hogy lett volna felzúdulás az egész világon, és az egyházban.

11, Marx bíboros idéz egy botrányos kijelentést Bergogliotól. Ha elolvassuk a Marx által idézett enciklikát, rájövünk, hogy ezt így Bergoglio nem mondta. Igaz, Marx kijelentését sem igazította helyre.
Az „America” c. amerikai jezsuita folyóiratban 2015. február 16-án jelent meg egy beszélgetés Reinhard Marx bíborossal.
http://americamagazine.org/issue/we-have-lot-work-do

A beszélgetésben Marx a következőképp idézi Ferenc pápát:

Ferenc egy erős hasonlatot alkalmaz: szívesebben látok egy olyan Egyházat, amelyet baleset ért, amely megsebesült és bepiszkolódott, miközben kiment az utcákra, mintsem egy tiszta egyházat, amely az igazság birtokában van, és a többi. Ez utóbbi nem segítség az embereknek.

 És Marx itt utal a pápa „Az evangélium öröme” c. enciklikára.

Az enciklika itt olvasható:
http://w2.vatican.va/content/francesco/hu/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Nos, ennek 49. pontja valóban tartalmazza a Marx által idézett hasonlat első felét. De Ferenc szövegében nem szerepel, amit Marx mond, hanem a hasonlat így folytatódik:

…mint egy olyan Egyházat, amely belebetegedett a zártságba és a kényelembe, mert a saját biztonságához ragaszkodott. Nem akarok olyan Egyházat, amely középpont akar lenni, és úgy végzi, hogy belebonyolódik a rögeszmék és procedúrák szövevényébe. Ha valaminek szentül nyugtalanítania és aggasztania kell a lelkiismeretünket, akkor az az, hogy oly sok testvérünk él a Jézus Krisztussal való barátság ereje, világossága és vigasztalása nélkül, az őt befogadó hívő közösség és az élet értelmének horizontja nélkül. Remélem, hogy nem annyira a kudarctól való félelem, hanem sokkal inkább az a félelem mozgat minket, hogy be ne zárkózzunk a hamis védelmet nyújtó struktúrákba, a törvényekbe, melyek kérlelhetetlen bírákká formálnak bennünket; olyan szokásokba, amelyekben nyugodtnak érezzük magunkat, miközben odakinn éhező sokaság van, és Jézus állandóan ezt ismétli nekünk: „Ti adjatok nekik enni” (Mk 6,37).

Evvel tulajdonképpen egyet is lehet érteni. A probléma itt Marx hamis idézése, illetve az emberekkel törődő és az igazság birtokában lévő egyház hamis szembeállítása.

12, Születésszabályozás
2015. január 20-án ázsiai útjáról hazatérve repülőgépen adott interjújában Bergoglio a következőket mondta:
Egy kereszténynek nem kell futószalagon gyerekeket nemzenie. Néhány hónappal ezelőtt megdorgáltam egy asszonyt egy plébánián, aki hét császármetszés után állapotos volt a nyolcadik gyermekkel.
„Árvává akar tenni hét gyereket?”
„Nem, én bízok Istenben.”
„Nézd csak, Isten megadja neked a lehetőségeket, légy felelősségteljesebb. Amit teszel, az Isten kísértése. Azt hiszem, családonként három gyerek elég. A szakemberek azt mondják, ez az a szám, amely fontos a népesség fenntartásához. Ezért a kulcsszó, amit az egyház mindig is kimondott, és én is ezt mondom: felelősségteljes szülői viselkedés. Egyesek azt gondolják, ahhoz, hogy jó katolikusok legyünk – bocsássátok meg a kifejezést – szaporodnunk kell, mint a nyulaknak. Nem, felelősségteljes szülői viselkedés. Ez világos, és erre vannak a megfelelő szülői csoportok az egyházon belül megfelelő szakembereikkel, és erre vannak a lelkipásztorok, akiket meg lehet találni. És sok megengedett módszert ismerek, amelyek segítettek.”
http://www.katholisches.info/2015/01/20/papst-franziskus-karnickel-geburtenkontrolle-gender-theorie-und-dalai-lama/

BIBLIA:
Az asszony azáltal üdvözül, hogy vállalja az anyaságot, kitart a hitben, a szeretetben, a szegénységben és a tisztességben. (1Tim 2,15)
Azt akarom ezért, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek csak férjhez, adjanak gyermekeknek életet, viseljék gondját családjuknak, s ne szolgáltassanak alkalmat az ellenfélnek becsmérlésre. (1Tim 5,15)

KOMMENTÁR:
Megint a tipikus bergoglioi stílus. Szélsőséges példa, melyen keresztül a normális keresztény törekvést lehetetlenítjük el. A példában természetesen hét császármetszéses asszonynak kellett szerepelnie. A rá jellemző módon nem beszélt itt öt, hat gyerekes családokról, melyek még egy gyereknek ajándékoztak életet. Ugyancsak nem beszélt arról, hogy Európa túlnyomórészt elvallástalanodott, a fiatalok nagy többségét nem érinti meg a „pápa szakértői” által helyesnek tartott családonkénti gyermekszám. Tehát, ha keresztény családok háromnál több gyereknek adnak életet, akkor még mindig nem fog kijönni ez a nemzeti-európai szinten helyesnek tartott szám. Szóval: igenis bátorítani, buzdítani kellene a fiatalokat, ne féljenek a gyereknemzéstől, az élet továbbadásától. Társadalmi méretekben nem az a probléma, hogy sokan életüket kockára teszik, hogy szülhessenek, pláne nem egy nyolcadik gyereket, hanem az ellenkezője: az abortuszok magas száma, az olyan fogamzásgátlók használata, amelyek a már megfogant életet pusztítják el, illetve a fiatalok elé tárt, reklámok, játékfilmek, liberális médiagépezet által sulykolt csábító életpálya modell, melyben alig van helye a gyereknek. És ez egy európai szintű probléma. Egy pápának dicsérni kellene azokat a családokat, melyek az árral szemben sok gyereknek adnak életet, nem pedig ország-világ előtt nevetségessé tenni é s felelőtlennek beállítani őket.

13, Bevándorlás
Bergoglio többször szót emelt az idegen fajú és vallású menekültek befogadása mellett.

Pl. 2014.11.25-i beszédében az Európa-Parlamentben Strassbourgban azt mondta:
„A bevándorlással kapcsolatos problémákat csak olyan törvényekkel lehetne kezelni, amelyek védik az európai polgárok jogait, egyúttal garantálják a migránsok befogadását.”
http://www.spiegel.de/politik/ausland/papst-franziskus-haelt-rede-vor-europaparlament-a-1004854.html

KOMMENTÁR:
A látszólag keresztény és humanitárius indíttatású törekvés valójában egy ördögi terv része, melynek célja az európai népek elpusztítása. A terv mögött Bergoglio cionista barátai állnak. Lásd evvel kapcsolatos írásomat.

14, A Vatikán is bekapcsolódik a klíma-hisztériába.
Turkson bíboros 2015. június 18-án mutatta be „Ferenc pápa” „Laudato Si” kezdetű öko-enciklikáját. Az enciklika beáll abba a hamis kórusba, mely az emberi tevékenységet teszi egyedül felelőssé a klímaváltozásért.
http://www.katholisches.info/2015/06/24/klimaskeptiker-von-vatikantagung-ausgeschlossen-andere-meinungen-nicht-erwuenscht/

A hisztéria egyik leleplezője a francia Philippe de Larminat professzor. 2014-ben jelent meg könyve a Nap aktivitásáról, melyben bebizonyítja, hogy a Nap sok éves periodikus változásainak jóval nagyobb hatása van a Föld klímájának változására, mint bármiféle emberi tevékenységnek. A Vatikánban 2015. április 28-án tartottak egy rendezvényt „Protect the Earth, dignify Humanity“ címmel. A rendezvényre Turkson bíboros személyesen biztosított részvételi és felszólalási lehetőséget a francia professzornak. Larminat professzor meg is vásárolta repülőjegyét a Párizs-Róma útra. Öt nappal a konferencia előtt azonban elektronikus levélben kapott értesítést a Vatikántól, hogy nem vehet részt a klíma-konferencián. Ugyanígy járt a professzor több, hasonlóan szkeptikus társa is. Az akció a „Tudományok Pápai Akadémiájának” kancellárjára, Marcel Sanchez Sorondo püspökre (és nyilván Bergogliora) vezethető vissza. Úgy tűnik, a klíma-hisztérikusok a Vatikánban is maguk között akarnak maradni, eltérő véleményeket, netán tudományos diskurzust nem akarnak hallani.

15, A hagyományos liturgia visszaszorítása, XVI. Benedek óvatos és csekély mértékű nyitásának felrúgása
A hagyományos liturgia visszaszorítását az Immaculata-Ferencesek szerzetesrend szétrombolásán követhetjük nyomon.
A szétrombolásáig világszerte 400 szerzetest számláló Immaculata Ferencesek rendje 1990-ben létesült helyi püspökségi szinten, és 1998-ban ismerte el a Vatikán. XVI. Benedek engedélyével a renden belül alkalmazhatták a hagyományos rítust, a lelkipásztorkodásban pedig mindkét rítust.
A rendet Ferenc pápa 2013. júliusában helyezte Fidenzio Volpi pápai komisszári irányítása alá. A komisszári irányítás egyet jelentett a rendi tagok folyamatos piszkálásával, szurkálásával. Gyakorlatilag minden miatt külön engedélyhez kellett folyamodniuk, a pálmát az a rendelkezés vitte el, hogy a rend tagjainak még a kórházi kezeltetést is engedélyeztetni kellett.
http://www.katholisches.info/2014/01/11/es-braucht-eine-genehmigung-franziskaner-der-immakulata-leben-unter-dem-kommissar/

Sassoferrato kolostorát a ferencesek adták fel hiányzó utánpótlás miatt. Az Immaculata ferencesek 60 szerzetessel újra életet vittek bele. Volpi pápai komisszár ezt is bezáratta. Ugyanez a sors érte el Colfano-i kolostort, amelyet még Szt. Ferenc életében alapítottak.
http://www.katholisches.info/2013/12/16/nach-wiederbelebung-folgt-der-abbau-kommissar-loest-kloester-der-franziskaner-der-immakulata-auf/

Néhány nappal 2013. Karácsonya előtt Volpi feloszlatta az Immaculata ferencesek további három konventjét. A helyek: Albenga, Imperia és San Bartolomeo al Mare. Az ott tevékenykedő szerzetesek a helyi püspök, Msgr Mario Oliveri megbízásából hagyományos rítusban miséztek. A feloszlatás annak ellenére történt, hogy a helyi püspök Volpihoz írt levelében támogatta a ferences atyák kérését, hogy misézhessenek hagyományos rítusban.
http://www.summorum-pontificum.de/themen/gemeinschaften/373-ein-schlag-zwei-ziele.html

2014. februárjában nemzetközi aláírásakció indult a rend felszámolása ellen. Mindhiába. 2014. szeptemberében Volpi komisszár a rend Benevent-ben lévő San Pasquale kolostorát is feloszlatta.
A rend lefűrészelésében szerepet játszhatott az is, hogy a hagyományos liturgia ápolása mellett annak kiadója több, a szabadkőművességet leleplező könyvet adott ki.

Végül Volpi komisszárt is utolérte a halál. 2015 június 7-én 75 éves korában elhunyt. „Legyen Isten iránta nagyobb irgalommal, mint ő volt az Immaculata ferencesek iránt.” – írták spanyol blogszerkesztők.

Raymond-Leo-Kardinal-Burke-Appell-Marsch-für-das-Leben1

Raymond Burke bíboros

 

16, Raymond Burke bíboros és a pápa
Raymond Burke vatikáni kúriabíboros, korábban St. Louis-i érsek, az elváltak pasztorálásában a jelenlegi gyakorlat fönntartásának a leghatározottabban hangot adó híve. Mint ismeretes, a 2014. októberi római szinóduson két irányzat csapott össze: Az egyik irányzat megengedné az elváltak és (polgári) újraházasodottak szentségekhez való járulását. Ennek jeles képviselője Walter Kasper bíboros, Stuttgarti püspök. A másik oldalt Burke képviselte a legmarkánsabban. Ugyancsak határozottan kiállt amellett, hogy az abortuszt támogató politikusok ne járulhassanak szentáldozáshoz. Bírálta az egyháznak a homoszexuálisok felé túl hirtelen nyújtott gesztusait. Közvetve bírálta Ferenc pápát, amennyiben azt mondta, az alapértékekről nem lehet vitát nyitni, és szavazni. Támogatta a hagyományos rítusú szentmisét.
http://www.katholisches.info/2014/10/16/das-ist-verrat-interview-von-kardinal-raymond-burke-ueber-die-bischofssynode/

Az eredmény az lett, hogy „Ferenc pápa” lefokozta Burke bíborost, aki a Vatikáni Legfelsőbb Bíróságot vezette. Új, hatáskör nélküli posztja: káplán a Máltai Lovagrendnél.

17, A pápa egyszerű életmódja
A Vatikánból jövő hírek nem felejtik el kihangsúlyozni a pápa egyszerű életmódját. Nem a pápai lakosztályban, hanem a Szt. Márta vendégházban lakik, stb.

Természetesen azok a médiák, amelyek erről nekünk hírt adnak, sohasem fognak bennünket arról tájékoztatni, hogy a pápa a világhírű McKinsey & Company vállalkozási és stratégiai tanácsadó céget bízta meg a Vatikán kommunikációs stratégiájának kidolgozásával, az ugyancsak nagynevű KPMG könyvvizsgáló ás adótanácsadó céget pedig avval, hogy a Vatikán könyvelését nemzetközi standardokhoz igazítsa.

Hogy kik ezek a cégek? A KPMG a világ 4 legnagyobb cége közt van, ügyfelei közt az összes multi cég megtalálható. A McKinsey az amerikai árnyékkormány alapítói közt van, ezek között is kiemelt pozíciót foglal el. Ez az árnyékkormány a Council on Foreign Relations, rövidítve CFR, magyarul Külügyi Tanácsnak lehetne fordítani. Ez egy magánszervezet. De jóváhagyása nélkül nemcsak hogy elnök, de elnökjelölt sem lehet senki, magától értetődik, hogy sem német kancellár, sem magyar miniszterelnök jelölt sem lehet senki jóváhagyásuk nélkül. Szóval, azokat a borsos összegeket, amelyeket a Vatikán ezeknek a cégeknek kifizet, már nem annyira fontos a szegényeknek odaadni, ugye, Ferenc pápa? Arról már nem is beszélve, hogy ezért a pénzért azt kapjuk, hogy az ellenség teljesen képben lesz a Vatikán belső ügyeiről, azt még inkább zsarolhatóvá teszi, és mindezért még mi, katolikus hívők fizetünk. Azt írásba adjuk, hogy ezek a cégek nem fogják megmondani a tutit, tehát semmi olyat nem fognak tudni mondani, amitől több hívője lesz az egyháznak, illetve a hívők hűségesebbek lesznek az evangéliumhoz. Az egésznek abszurditását nem lehet már tovább fokozni.

Ugyancsak furcsa személyi döntésnek lehet tekinteni Francesca Immacolata Chaouqui kinevezését a Vatikán gazdasági átvilágítására kijelölt héttagú bizottságba 2013. júliusában. Chaouqui nagynevű nemzetközi cégeknél dolgozott, viszont nincs meg az ilyen tevékenységhez szükséges szakképzettsége. Se nem adótanácsadó, se nem könyvvizsgáló, hanem kommunikáció szakértő. Ilyenekből azonban már most is rengeteg van a Vatikánban, annak ellenére, hogy senki számára nem világos, hogy mit is csinálnak ott. Ráadásul, hogy finoman fogalmazzunk, a diszkréció nem tartozik a hölgy fő erősségei közé.
http://www.katholisches.info/2013/08/26/msgr-ricca-und-francesca-chaouqui-zwei-feinde-im-eigenen-haus/
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bizott.htm

18, Kérdőjeles lábmosások
A rá jellemző módon Bergoglio a nagycsütörtöki lábmosás szertartásban is keresi a meghökkentő dolgokat.
2013. Nagycsütörtökén a „pápa” a római „Casal del Marmor” fiatalkorúak börtönében 10 férfi és két női elítéltnek mosta meg a lábát. Az elítéltek között több muszlim is volt. A médiával máskor oly szívesen kommunikáló Vatikán – a börtön káplánjával egyetemben – megtagadta a felvilágosítást, hogy az oltáriszentséget a muszlimoknak is kiszolgáltatták-e. Ha felidézzük Jézus lábmosását, lehetetlen nem észrevenni az ellentétet a mai eseményekhez képest. Jézus olyan személyeknek mosta meg a lábát, akik három éve a lehető kegtökéletesebb iskolába jártak, és alapos kiválasztás után bizonyultak méltónak arra, hogy az új és örök egyház alaposzlopai és javarészt vértanúi legyenek. Nem véletlenül mondta Jézus a tiltakozó Péternek:

BIBLIA:
Jn 13,10
»De Jézus ezt felelte: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.«
Jn 15,3
»Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek.«

http://www.katholisches.info/2014/04/16/gestenspektakel-nach-gefangenen-waescht-papst-2014-behinderten-unterschiedlicher-religion-die-fuesse/

2014-ben a pápa különböző korú, vallású és nemzetiségű fogyatékosnak mosta meg a lábát. A 2015-ös lábmosás színhelyéül a legnagyobb római börtönt választotta, ahol különböző népekhez tartozó hat férfinak és hat nőnek mosta meg a lábát.

19, Bergoglio és a zsidók
Már unalmas, milyen gyakran ítéli el Bergoglio az antiszemitizmus, a rasszizmus, az intolerancia minden formáját, hajbókol a zsidók, mint idősebb testvéreink előtt. Szerinte egy jó kereszténynek ismernie kell a zsidó hagyományt és történelmet. Stb, stb. http://www.katholisches.info/2013/10/24/papst-franziskus-und-die-juden-treffen-mit-simon-wiesenthal-center/

XVI. Benedek a zsidóknak ugyanolyan szolgalelkű kiszolgálója volt, mégis, most, hogy nem tud védekezni, zsidó körök avval rágalmazzák, hogy késleltette a vatikáni archívumok feldolgozását XII. Piusz háború alatti szerepét illetően. A valós ok az lehet, hogy XVI. Benedek elindította XII. Piusz szenttéavatási eljárását. Ezt Bergoglio először tovább folytatta, majd feltehetőleg zsidó nyomásra leállította.
http://www.katholisches.info/2013/11/14/wie-kommt-papst-franziskus-in-die-liste-der-50-wichtigsten-amerikanischen-juden-2013/

KOMMENTÁR:
Természetesen a rabbik részéről sohasem hangzik el, milyen tulajdonságokkal kell a jó zsidóknak rendelkeznie a keresztényeket illetően. A rabbik sohasem ítélik el a keresztényellenes intolerancia, a rasszizmus, a keresztényellenesség semmilyen formáját sem. Sohasem nevezik a keresztényeket az ő fiatalabb testvéreiknek.

Ha véletlenül valahol Európában zsidó épületeket vagy személyeket ér bármilyen atrocitás, melyekhez az egyháznak természetesen semmi köze nincs – az egyház sietve ítéli azt el.
Evvel szemben jeges hallgatás övezi, ha Izraelben újra és újra meggyaláznak egy keresztény templomot, imahelyet. A legutóbbi eset, a Genezáreti tó partján fekvő, Kenyérszaporítási Emléktemplom (Tabgha) felgyújtása 2015. júniusában annyira durva eset volt, hogy a hatóságok elhatárolódtak tőle. A tettesek feltehetőleg a jesiva rabbi-iskolai tanulók, akik a kereszténységet és Jézust istenkáromlásnak tekintik. Az izraeli hatóságok komolyan nem járnak el a tettesek ellen, ha egyáltalán megtalálják őket. 16 jesiva iskolai tanulót letartóztattak, de másnap el is engedték őket, „bizonyítékok hiányában”. A média eldugott helyen tájékoztat az esetről, ha egyáltalán. Bergoglio pedig ilyenkor megfeledkezik a figyelmeztetéséről: Ilyet (templomok vandál rongálása, felgyújtása) azért nem illene egy idősebb testvérnek tenni.

És természetesen szó sincs olyasmiről, hogy a jó zsidónak illene ismerni a keresztény hagyományt, történelmet.

Hogy Bergoglio még az igazságot is képes elárulni és sutbadobni, mutatja esete „barátjával”, Abraham Skorka, Buenos Airesi rabbival. Bergoglio még argentin bíboros korában, 2012. október 11-én megemlékezést szervezett a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulója alkalmából. Bár az eseménynek egy tipikus belső egyházi ügynek kellett volna lennie, Bergoglio egy vallások közötti eseményt szervezett belőle. Ennek során Skorkának a Pápai Egyetem díszdoktori címet adományoztak. Köszönő beszédében Skorka a Katolikus Egyházat a nemzetiszocializmussal hasonlította össze, és annak antiszemitizmusát kifejezetten a katolikus teológia termékének nevezte. Senki nem mondott ellen, sőt a jelenlevő Bergoglio, Pater Cantalamessa pápai nuncius, Victor Fernandez, az egyetem rektora, valamint Bergoglio mai utóda, Mario Poli megtapsolták a rabbit!

Ferenc pápa és barátja Abraham Skorka Buenos airesi rabbi

Ferenc pápa és barátja Abraham Skorka Buenos airesi rabbi

 

http://www.katholisches.info/2013/05/14/weichenstellungen-in-argentinien-das-schweigen-bergoglios-und-fernandez-zu-judischer-kirchenverleumdung/

Ezért az árulásért kapta jutalmul Bergoglio a pápai kinevezést néhány hónappal később? Ijesztő, milyen hatalma van a keresztényellenes zsidóknak az egyházon belül.

Régóta mondjuk már, azóta csak megerősítés nyert álláspontunk: zsidó-keresztény párbeszéd nem létezik. Amit ilyen címen el akarnak nekünk eladni, az a keresztény hit besározása karöltve a rabbik és az egyház képviselői részéről, hajbókolás a pimasz zsidók előtt, akik röhögnek a keresztényeken és az egész színjátékon, legföljebb azt mérlegelik egymás közt, van-e olyan határ, amikor a fiatalabb testvérek azt mondják, hogy NYET, vagy egyszerűen mindent meg lehet velük etetni. További információk itt: 44 tévedés a zsidóságról

Bergoglio: Isten soha nem adta fel az Izraellel kötött szövetségéhez való hűséget, és a zsidó nép a maga részéről a hitét az évszázadok „rettenetes megpróbáltatásain” át is megőrizte.
http://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-09-11/papst-franziskus-schreibt-brief-nichtglaubende

Bergoglio: Emlékeztetek a zsinatra, és VI. Pál pápára, mely szerint a kegyelem és Isten hívása visszavonhatatlanok. Közös gyökereink miatt egy keresztény nem lehet antiszemita.
http://www.katholisches.info/2013/06/24/papst-franziskus-empfangt-rabbinen-wegen-gemeinsamer-wurzeln-kann-ein-christ-nicht-antisemit-sein/

 KOMMENTÁR:
Természetesen Isten mindig kitárt karokkal fog fordulni a zsidó nép felé. Viszont a hűséget a zsidó vallásban megrögzöttek rúgták fel, amely Jézus eljövetelével elvesztette létjogosultságát. A megígért Messiás eljött. Más Messiás nem fog jönni. Az idők végeztével ugyanez a Jézus fog mégegyszer eljönni dicsőséggel és hatalommal, ítéletet tartani. A zsidóság nem hitét, hanem tévhitét őrzi évszázadok óta. A zsidó tévhit egyik lényeges eleme a Messiás Jézus elleni küzdelem nyíltan és övön aluli módszerekkel.

Ha megpróbáltatások érték őket, akkor ennek ők maguk voltak az okozói. Nem tud a történelem arról, hogy ne vált volna „antiszemitává” bármely nép, ahol a zsidók megjelentek, és ne maguk a zsidók okozták volna ezt. Hallgat arról is a pápa, és a polkorrekt sajtó, hogy a zsidók okoztak rettenetes megpróbáltatásokat más népeknek (palesztinok, szíriaiak, irakiak, líbiaiak, libanoniak, stb. stb.).

Hogy Bergoglio azt állítja, még fennáll az Ószövetség, ez vegytiszta eretnekség. Bár ez már nem újság. A II. Vatikáni Zsinat óta egy pápa sem tudta ezt az eretnekséget elkerülni. Látjuk továbbá. hogy a zsinat utáni egyház képviselői állandóan ismétlik ezeket a tévtanokat. Így akarják elérni, hogy ezek a közgondolkodás részévé váljanak? Sohasem fognak. Az Írás szava örökké érvényes marad. Ugyancsak eretnekség, hogy a zsidók hűek maradtak a szövetséghez.

Idézem e helyen 2013. januári könyvismertetésemet (44 tévedés a zsidóságról):

»Ha tehát itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszűnéshez.«(Zsid 8,13)

Az Ószövetség már nem áll fenn, az csak időleges volt. Helyébe lépett az Új- és Örök szövetség Krisztus vérében. Ehhez a szövetséghez tartoznak az összes igaz Krisztus-hívők, azaz a valódi Katolikus Egyház tagjai, és csak ők.

»Ugyanaz történik, mint Ábrahám esetében: “Hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált.” Értsétek meg jól: Aki a hitből él, az Ábrahám fia. Mivel az Írás előre látta, hogy Isten a hittel teszi megigazulttá a pogányokat, előre hirdette Ábrahámnak: “Benned nyer áldást minden nép.” Eszerint akik hisznek, áldásban részesülnek a hívő Ábrahámmal… Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.« (Gal 3,6-9; 29)

»Ti tehát, testvéreim, az ígéret fiai vagytok, mint Izsák. De ahogy akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. De mit mond az Írás? “Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.“« (Gal 4,28-30)

A zsidók semmi esetre nem maradtak hűek a szövetséghez, mert az időleges Ószövetséget az Istenember Jézus bevégezte, és az örök Újszövetségbe vezette át. Állítólagos hűségük nem egyéb, mint makacs hitetlenség. Csak a Jézus Krisztus új szövetségéhez való hűség tetszik Istennek és vezet az örök életre.

A mai, alapvetően keresztényellenes zsidók sem idősebb testvéreink, sem testvéreink a hitben. A mi idősebb testvéreink a hitben vagy Krisztus előtt éltek, vagy a Krisztus alapította katolikus egyház hittel eltelt tagjai voltak.

Ugyancsak nem hallunk a rabbik részéről sohasem olyat, hogy egy zsidó nem lehet keresztényellenes. Akik unos-untalan emlegetik, hogy egy keresztény nem lehet antiszemita, azok sem követelnek meg semmi hasonlót a zsidóktól.

Tabgha – A csodálatos kenyérszaporítás temploma 2015. júliusában – így folytatnak ők párbeszédet

Tabgha – A csodálatos kenyérszaporítás temploma 2015. júliusában – így folytatnak ők párbeszédet

 

20, Bergoglio nem hisz a pokolban
A végére hagytam a „pápa” legmegdöbbentőbb megnyilatkozását.
Tulajdonképpen a világsajtónak óriási szenzációt kellene ebből is csinálnia: „A pápa eltörölte a poklot…”

Eugenio Scalfari, olasz szabadkőműves, ateista filozófus már több alkalommal beszélgetett nyilvánosan a „pápával”. 2015. március 15-én ugyancsak megjelent egy beszélgetés vele a Repubblica c. lapban. A pápa leszögezi, hogy az egoizmus fajunk legveszélyesebb ellensége. Ha az egoizmus túlteng, és elfojtja a saját faj többi egyedei iránti szeretetet, elsötétíti az isteni szikrát, és elítéli saját magát. Ezután Scalfari fölteszi a kérdést:
Mi történik az ilyen (saját magát elítélő) lélekkel? Elnyeri büntetését? Hogyan?

Ferenc válasza egyértelmű és világos:
Nincs büntetés, hanem a lélek kioltása [olaszban: l’annullamento]. Mindenki más részese lesz a boldogságnak az Atya jelenlétében. A kioltott lelkek nem részesülnek ebben az ünnepi lakomában. Testük halálával a lelküknek is vége van. És ez motiválja az egyházat, hogy mentsék az elveszetteket.

[Tipikus bergoglioi zavarosság. Ha valami kioltódott, akkor miért, mi elől kellene megmenteni? Ha valakit az örök kárhozattól akarok megmenteni, annak van értelme. De a kioltástól?
A fantazmagória meghívás a gonosz, bűnöző, másokat kifosztó, sanyargató életmódra.
Ezt a gondolkodásmódot már Salamon király elítélte a Bölcsesség könyvében:

BIBLIA:
Bölcs 1,16-2,16
»Az istentelenek azonban kezükkel és szavukkal hívják (a halált), emésztődnek az utána való vágyakozásban, mintha a barátjuk volna, és szövetséget kötnek vele, mert méltók rá, hogy az osztályrészévé legyenek.
Csalfa észjárásuk miatt azt mondják egymásnak:
„Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót az alvilágból. Hiszen véletlenül keletkeztünk, és majdan úgy leszünk, mintha sose lettünk volna.
Hisz orrunkban csak füst az élet lehelete, és a gondolkodás csupán szikra a szívünk lüktetésekor.
Ha elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek meg elillan, mint a lenge szellő.
Idő múltán még a nevünk is feledésbe merül, és senki sem gondol többé tetteinkre. Életünk elmúlik, ahogy a felhőnek nyoma vész, eloszlik, mint a köd, amit elűznek, és a melegükkel a földre nyomnak a nap sugarai. Életünk csak egy árnyék tovasuhanása, és halálunk nem ismétlődik meg, mert le van pecsételve, és nem tér vissza senki.
Rajta hát! Élvezzük a jelenvaló jókat! Használjuk ki buzgón a világot, mint ifjúkorunkban!
Töltekezzünk pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se!
Koszorúzzuk magunkat feslő rózsákkal, még mielőtt elhervadnának! Egyikünk se vonja ki magát tobzódásunkból. Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit, mert ez az osztályrészünk és ez a mi sorsunk!
Bánjunk el a szegény igazzal, ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán ősz hajától ne riadjunk vissza! Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyenge nem ér semmit.
Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.
Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát. Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó.
Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok az útjai. Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat.
Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.«]

http://www.katholisches.info/2015/03/18/bergoliata-oder-scalfariade-scalfaris-neuer-leitartikel-mit-franziskus-perlen/

A Repubblica eredeti írása itt található. http://www.repubblica.it/politica/2015/03/15/news/quel_che_francesco_puo_dire_all_europa_dei_non_credenti-109542750/?refresh_ce

BIBLIA:
Mt 18,8
»Ha kezed vagy lábad botrányt okoz, vágd le és dobd el! Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre kerülnöd.«

Mk 9,47-48
»Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki.«

Jn 5,28-29
»Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra

2Tessz 1,7-9
»Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától.«

KOMMENTÁR:
Mivel abszolút hihetetlen volt a rendelkezésemre álló német változat [az ember egyszerűen nem tudja elhinni, hogy egy pápa ilyet mondhat, illetve, hogy ha ilyet mond, azt semmi fölhördülés nem követi], az eredeti olasz szöveget a Google fordítóval lefordíttattam. Ennek alapján azt kell, hogy mondjam, a cikkben csakugyan az szerepel, mint a német fordításban.

A kijelentés annyira egyértelműen szembeáll a katolikus tanítással, hogy szinte nem is akartam a vonatkozó bibliai helyeket megadni.

Elképzelhető, hogy a Vatikán valamikor cáfolatot adott ki, hogy Ferenc nem mondott ilyet, mindez Scalfari vagy az újság rosszindulatú ferdítése. Mindenesetre az általam forrásként idézett német lap a mai napig nem találkozott ilyen cáfolattal. Ha valaki olvasóink közül esetleg rendelkezik információval evvel kapcsolatban, hálásak volnánk egy tájékoztatásért.

Enyit sikerült összegyűjteni Bergoglio furcsa megnyilvánulásaiból, és korántsem vagyok biztos benne, hogy a kigyűjtés teljeskörű.

Fölteszem ezek után a kérdést teológiában jártasabb olvasóimnak:

Eretneknek kell-e tekintenünk Bergogliot, akit a világ I. Ferenc pápának nevez? Számomra a válasz egyértelműen igen, és ennek egyenes következménye, hogy nem szabad őt pápának tekintenünk. Nem tudom, ő-e a személy, akiről a Biblia ír:

2Tessz 2,3-4
»Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.«

Avagy lehet, hogy ő csak az Antikrisztusnak az előfutára. Ahogyan Jézus előfutára Keresztelő Szt. János volt, úgy az Antikrisztusé Bergoglio.

Hogy ezekből mik következik, tehát, hogy hogyan kezeljük, hogy nem a pápa ül a pápai trónon, abban már nem vagyok annyira biztos.

Kérdésem nem érinti a pap- és püspökszentelések, valamint a zsinat utáni rítusú mise általános érvényességének kérdését, csupáncsak Bergoglio személyét, illetve hogy hogyan kezelheti ezt az egyház. Tudom, hogy a szedevakantisták a zsinat óta nem tekintik tényleges pápának egyik egyházfőt sem. Én ebben nem tudok állást foglalni. Bergoglio viszont annyi hamis dolgot állított, hogy ezt tévedéssel, hibás idézéssel már nem lehet megmagyarázni.

Szeged, 2015. június

Bálint József

Frissítés 2015. július
A www.katolikus-honlap.hu lapon találtunk két írást a témában:

Pápám lehet-e Bergoglio?” és

Azt szereti, ha mindenki szereti„;

illetve a „Katolikus Hitvédelem – Bangha Béla SJ nyomdokain” c. honlapon egy másikat:

Ferenc pápa a keresztény Európa helyett az iszlám világot védi címmel.

11 hozzászólás

Add a Comment
 1. Mogyorósiné Makár Erzsébet

  Egyetértek

 2. Kedves József!

  Megdöbbenve olvastam, hogy a pápa mit mondott a pokolról. Utánanéztem ezen az oldalon: http://www.depositum.hu/dogma.html, és ahogy látom, két dogmát is tagadott ezzel:
  – Akik halálos bűnben halnak meg, az örök kárhozatra jutnak. (De fide )
  – A pokol kínjai és szenvedései örökké tartanak. (De fide)
  Bennem is ugyanazok a kérdések merültek fel, mint Önben. Ha a pápa eretnek – és ezek szerint az -, akkor mi a helyzet? Nincs pápánk? Vagy XVI. Benedek az? Ilyenkor egy katolikus hívőnek mit kell tennie? Ön mit gondol erről?

 3. Találtam egy ilyet: https://www.lifesitenews.com/blogs/about-that-pope-francis-interview-where-he-denied-the-existence-of-hell Ezek szerint nem készült felvétel és a Vatikán honlapjára se tették fel az interjút. Jóhiszeműen gondolhatjuk, hogy csak Scalfari fantáziája lódult meg, esetleg ferdít.

  1. Hát ez az, kedves Reina.
   Egy járási párttitkár sem ad már interjút anélkül, hogy kis hangrögzítőjével ne rögzítené a beszélgetést, pontosan azért, hogy azok a fránya újságírók nehogy elferdítsék szavait.
   Számomra egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a Katolikus Egyház feje ilyen slendrián módon járjon el, hogy hagyja, hogy olyat adjanak a szájába, amit ő nem mondott.
   Nem, nem, itt éppen arról van szó, amit a bevezetőben, illetve az írásban több helyen is említettem:
   Úgy a Vatikán, mint a világi sajtó azon van, hogy Bergoglio terjessze téveszméit, de úgy, hogy ő mindig kihúzhassa fejét a hurokból:
   „Kérem szépen, én ilyet nem mondtam.”
   Egy tisztességes pápa a szóbanforgó írás Republica-ban történt megjelenésének másnapján állást foglalt volna: „Én ilyet nem mondtam, nem így mondtam, stb.” Az interjú óta több, mint 5 hónap telt el.
   Ehelyett Bergoglio partner ebben a kutyakomédiában: A világ vegye csak be az ő halálos piruláit, ha pedig sokan reklamálnának, akkor még mindig visszakozhasson. És ebben együttműködik vele a többi partner: Scalfari, a világi sajtó, az egyházi sajtó.
   Nem tudok egyszerűen válaszolni másik két kérdésére, hogy ki most a pápa, van-e pápa, ill. hogy mit tegyünk.
   Kezdem az egyszerűbbel, az utóbbival.
   Én az ezredfordulóig a hivatalos egyház hűséges tagja voltam, és eléggé lenéztem azokat, akik az egyházon belül a pápát (II. János Pál) bírálták. A kilencvenes években nagy divat volt ez Németországban. Azonban:
   Egy bizonyos határon túl nem érdekeltek az egyház ügyei. Úgy voltam vele, hogy ha a hajó jó irányba megy, akkor én nyugodtan aludhatok.
   A kilencvenes évek végétől kezdtem megismerkedni a tradicionalista katolikusok által megfogalmazott, a zsinat utáni pápáknak és a Vatikánnak címzett bírálatokkal. És innentől fogva egyre jobban kezdett érdekelni a saját hitem. Volt egy gyóntatóatyám, aki megerősített ebben: „Ha azt látod, hogy egyes egyháziak árulók lesznek, te annál inkább igyekezz hűséges maradni.”
   Szóval, válaszom is ez: Minél több botrányt látunk akár a pápa, akár egyes egyháziak részéről, akkor ne az legyen a reakciónk erre, hogyha azok hűtlenné váltak, akkor mi is hűtlenné válhatunk, hanem ellenkezőleg: mi annál inkább ragaszkodjunk a kinyilatkoztatott tanításhoz.
   Bonyolultabb a másik kérdés, a jogszerű pápák kérdése.
   A katolikus tanítás az, hogyha egy katolikus eretnekké válik, akkor ipso facto, tehát minden hivatalos kiközösítés nélkül, a hittagadás következtében automatikusan elveszíti tagságát az egyházban. És ha egy pápa hittagadóvá válik, akkor ez éppúgy vonatkozik rá is.
   Nos, a pápák VI. Pál óta ragaszkodnak a zsidókért történő nagypénteki könyörgés olyan változatához, ami súlyos valótlanságokat tartalmaz, és alapjaiban ellentmond katolikus hitünknek. Hát akkor most mondjam azt, hogy XXIII. János volt az utolsó pápa? Miközben tudom, hogy a szedevakantisták már őbenne is találnak súlyos kifogásokat, és azt mondják, hogy az utolsó érvényes pápa XII. Piusz volt. Szóval nehéz a kérdést eldönteni, néha azt gondolom, jobb ebbe nem belemélyedni. És erre is csak azt tudom mondani, anélkül hogy pontosan meg tudnám adni a választ, igyekszek még hűségesebb katolikus maradni.
   XVI. Benedeknek volt egyébként egy nagyon csúnya húzása. Amikor óvatosan engedélyezte a zsinat előtti liturgiát, akkor kikötötte, hogy a nagypénteki szertartást senki nem mondhatja a régebbi liturgia szavaival. Szóval Benedek súly helyezett arra, hogy az istenkáromló megfogalmazások mindenütt, az egyház által engedélyezett tradicionalista közösségekben is megmaradjanak.

   BJ

 4. Reina Nicolasa

  Köszönöm a választ, hasznos volt olvasnom!

 5. Tökéletes összefoglaló ! A politika, azon belül is a legkárosabb libertarianizmus, filoszemitizmus rombol egyházunkban, talán az ifjabb híveket kell leginkább felvilágosítani erről…

 6. Rettenetesen élvezem dr. Élthes Eszter által „működtetett” honlapot, és ez utóbbit is. Most jelenik meg legújabb könyvem, mely 20 előadásom anyagát tartalmazza.
  Örülnék, ha értesítést kapnék a tridenti-rítusú misék helyéről és idejéről. Előre is köszönöm.

  1. Kedves Sümegi László,
   A magyarországi tridenti rítusú szentmisék helye és időpontja [a Szent X. Piusz Papi Testvériség által bemutatva], valamint egyéb események itt olvashatók folyamatos frissítés mellett:
   http://predikacio.blogspot.hu/
   Üdvözlettel,
   Apologéta
   apologetica-hitvedelem.blogspot.com

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük