Bajban vagyunk

 

„Bizony, nagy bajban vannak azok az igehirdetők, akik eddig pokollal meg kénkövekkel riogattak. Vissza kell vezetnünk az embereket az irgalmas Istenhez, aki Jézus által megmutatta az ő végtelen szeretetét. Nekünk is erről kell beszélnünk. Arról az Istenről, aki felemeli, szabaddá teszi, megajándékozza az embereket.” – mondja Várszegi Asztrik a HVG című, zsidó szellemiségű lapnak 2015. decemberében, azaz bő egy éve.

Nem igazán olvasom a HVG-t és ikertestvérét, a kereszténységet elferdítő mandinert. Így csak most, egy google keresés során ötlött az írás a szemembe.

Az ember csak fogja a fejét. Kire gondol ez a jóember, amikor hithirdetőkről beszél? Papokról? Magamfajta laikus bloggolókról?
Ha valaki azt mondja, hogy védőoltások nélkül járványos gyermekbénulást, hepatitiszt, agyhártyagyulladást kaphatunk, az betegségekkel riogat???
Ha az utcán botorkáló vak embernek segítek, és figyelmeztetem, hogy nehogy a frissen ásott árokba essen akkor a gödörrel riogatok? És Várszegi úr nem úgy gondolja, hogy milliószor nagyobb probléma a pokol, mint egy gödörbe csúszás?
Ellentét van az irgalmas Isten és a hiteles, hagyományos tanítást hirdető katolikus egyház között, amely a kétezer éves hagyomány alapján nem titkolja el, milyen büntetés vár az Isten által felkínált üdvösséget visszautasító személyekre? Az az Isten, amely a pokolra figyelmeztet, az nem Isten? Vagy nem irgalmas Isten?
Ellentét van a felemelő, szabaddá tevő és ajándékozó Isten és a kárhozatra figyelmeztető Isten között? A kárhozatra figyelmeztető Isten már nem lehet irgalmas, ajándékozó, felemelő?
Várszegi szerint bajban van a kétezer éves katolikus tanítást követő hívők. Tessék mondani apát úr, miféle bajban? Netán nem jutunk előre a ranglétrán, ha klerikusok vagyunk? És ha hívőként gondoljuk, hogy a bűn zsoldja a halál (Róm 6,23), akkor ugyan, miféle bajban vagyunk?
Bajban vannak a kétezer éves egyház szentjei, vértanúi, akik mind a pokollal riogattak?
És mit jelent az, hogy vissza kell vezetnünk? Várszegi úr, az egyháztörténelem nem tud olyan időszakról, amikor ne figyelmeztetett volna a kárhozatra! Vagy Ön szerint nem is létezik pokol, ezért nem kell annak veszélyére figyelmeztetni? Vagy úgy gondolja, hogy van pokol, de lehet, hogy üres? Mondjuk, evvel egy platformon lenne Bergoglioval, akarom mondani együtt fognak szenvedni a kénköves tóban, az örök kárhozatban, mert mindkettőjük kiemelt pozícióban hamisította meg Isten szavát, azaz viselkedett béresként, amikor pásztorként kellett volna viselkedniük.
Szent Pál is bajban van Ön szerint? Hiszen riogat:
„Akik nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna, elkárhoznak.” (2Tessz 2,11)

Idézzünk még néhány riogatást az Újszövetségből:

Szinte le sem merem írni: Maga Jézus mondja:
„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,17)
„Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani!” (Mt 10,28)
Hogy nem szégyelli magát ez a Názáreti: Nem átall a kárhozattal riogatni.
„Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában, s hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert hiszen ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, előjönnek azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.” (Jn 5,26-30)

Szent Pál:
Lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek.” (2Tessz 1,9)
„Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától.” (2Tessz 1,10)

Úgy gondolom, ennyi elég. Várszegi Asztrik ezennel kiállította magáról a bizonyítványt, hogy nem pásztor, hanem béres.

Végezetül egy kis statisztika:

Az Újszövetség

Négy helyen említi a kénköves tavat/tüzet:
Pl.: „Aki leborul a vadállat és képmása előtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét, az inni fog az Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tűzben fog gyötrődni a szent angyalok és a Bárány színe előtt. Gyötrelmének füstje felszáll örökkön-örökké, és nem találnak nyugtot sem éjjel, sem nappal, mert leborultak a vadállat és képmása előtt, s viselték nevének bélyegét.” (Jel. 14,10-11)

16 helyen a kárhozatot:
Pl: „Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert.” (1Tim 6,9)

Négy helyen a poklot:
Pl. „Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.” (Lk 16,23-24)

Egy helyen el nem pusztuló férgüket:
„Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki.” (Mk 9,47-48)

Két helyen az örökké tartó tüzes kemencét:
Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz„. (Mt 13,41-42)

Egy utolsó megjegyzés: A zsinat utáni egyház előszeretettel interpretálja úgy a poklot, a kárhozatot, hogy az a legnagyobb büntetés, hogy távol vagyunk Istentől. Kétségtelen, hogy a büntetés megfogalmazásában ez is benne van. (2Tessz 1,10). Semmiképp nem szabad azonban a büntetést csupán erre – az Istentől való elvetettségre redukálni. A büntetés része az örök elvetettség a Végtelen Jótól. Ott van azonban a démonok örök kínzása, az elkárhozott lelkek egymást sújtó társasága és a már idézett kínok összessége.

Visszatérve a címre, illetve Várszegi Asztrik kijelentésére, miszerint bajban vagyunk: bizonyos értelemben igaza van. Nem csak ő van bajban, illetve a hozzá hasonszőrűek, akik el fognak kárhozni, hanem mi is, akiknek ilyen hamis próféták jutottak. Könyörögjünk szentjeinkhez, őrangyalainkhoz, mindenekelőtt égi Édesanyánkhoz, küldjön az ég egyházunknak valódi pásztorokat a béresek helyett. Addig is: Támaszkodjunk bátran a kétezer éves katolikus tanításra, mondjunk ellen bátran a hamis prófétáknak. Legyen szemünk előtt az isteni tanítás, melynek csodálatos összefoglalást adják Jézus szavai az utolsó ítéletről:

„Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.
Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.
Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.
Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra?
Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” (Mt 25,31-46)

Függelék
Néhány összefoglaló az utolsó ítéletről, kárhozatról a katolikus tanítás alapján:

http://www.depositum.hu/pokol.html
Az örök kárhozat
Mi a probléma?
Mit mond erről az Egyház?
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Tanítóhivatali megnyilatkozások
Mit mond erről a Biblia?
Mit mondanak erről az ókeresztény írók?
Az örök pokol
Halálos bűnök

http://www.katolikus-honlap.hu/0701/bucsu.htm
Búcsú a hitetlenségtől
A pokol létezése bizonyított tény
Az örök kárhozatra jutottak megrázó beszámolói
A menny csodálatossága minden képzeletet felülmúl
Előszó
A pokol létezése
A pokol mibenléte
A pokolbeli kínok örökkévalóságáról
Gyakorlati következtetések
A kiadó utószava

http://petersziklaja.hu/14-az-egyhaz-nem-azt-tanitja-hogy-letezik-orok-karhozat/
Katolikus dogmák, zsinati állásfoglalások, kanonizált szentek tanúságtételei – szembeállítva jelenkorunk, különösen Bergoglio kijelentéseivel.

Idegen nyelven:

http://www.gott-und-gottesmutter.de/die-hoelle.html
A pokolról Kérdések, feleletek, szentek tanúságtételei

http://www.kath-zdw.ch/maria/hoellenfurcht.html
Ha félünk a pokoltól, elkerüljük a pokol büntetését

http://www.glaubenswahrheit.org/predigten/reihen/199003/19901202/
Dr. Georg May prédikációja a pokol büntetéséről

http://hl-herz-jesu.blogspot.hu/search/label/H%C3%B6lle
Az utolsó dolgok: halál, ítélet, menny, pokol

Szeged, 2017 április

Bálint József

 

11 hozzászólás

Add a Comment
 1. (Szedevakantista) katolikusként már unalmas állandóan az új világrend zsinati egyházának és vallásának liberálisaival és tradícionalistáival, valamint az ő, katolikus egyházat és vallást érintő kijelentéseivel foglalkozni, de legyen.

  A trendi tradik bemutattak egy jámbor tradícionalista apácát(http://katolikusvalasz.blogspot.hu/2017/03/angelika-anya-nem-szeretem-az.html), aki a liberálisaikat ostorozta, és közben II. János Pált favorizálta. Vajon a jámbor apáca mit mondott volna akkor, ha János Pálról is tudta volna az alábbiakat:

  http://www.katolikus-honlap.hu/regi1_elemei/Page447.htm
  http://www.katolikus-honlap.hu/1402/zaby3.htm

  Azonkívül a korunk szentjének hitt, a legjámborabb lelkű Barsi Balázs atya is besorolta magát a tradícionalisták közé azzal, hogy szerinte nincs zsinat előtt és zsinat után, hanem folyamatosság áll fenn. Tehát, válogathatunk, hogy a zsinati egyházból akkor most a liberális Várszeginek és Bernek, vagy a konzervatív és tradícionalista Barsinak, Sneidernek, stb van igaza, és amúgy ők a folyamatosság alapján amúgy ugyanahhoz az egyházhoz tartoznak.

 2. Kedves Barátom,
  lehet, hogy neked már unalmas, ám országos szinten nem lehet elég sokszor elmondani, ismételgetni ezeket a dolgokat. Messze vagyunk még attól, hogy az ilyen információk közkinccsé váljanak, a katolikus közgondolkodás részét képezzék.
  Valahol meg tudom érteni Barsi Balázs atyát és többi jószándékú testvéreit is. Valószínűleg megrettennek a dolgok konzekvens végiggondolásától. Te és én kimodhatunk bizonyos dolgokat, ha ők tennék meg ezt, máról holnapra munka és fedél nélkül lennének. Én nyilván nem bírálhatom meg őket, már csak azért sem, mert én magam sem látom a dolgokat kristálytisztán. Az örök Bíró úgyis igazságosan és szeretetteljesen fog fölöttük is ítélkezni.

  1. Rosszul fogalmaztam, és ezért elnézést kérek, helyesbítek, unalmas alatt szenvedést értek, fásultságot értek, kétségbeesést és elkeseredést, gyötrelmet értek.
   És tudom, hogy ezek a dolgok emberileg nem oldhatók meg, a szedevakantisták Isten közbeavatkozást várják, nem a dolgok maguktól való megoldódását, nem a közgondolkodásnak az érvelésektől való, vagy a pusztán önerőre való támaszkodástól való megváltozását.

   Természetesen én is meg tudom érteni az egzisztenciális rémületet és félelmet is, bár amióta gyermeki tudattal keresztény öntudatra ébredtem, és azóta is, folyamatosan, él bennem az az idea, hogy egyedül Istenre hagyatkozva megújítható minden.

   Mert, és nem megsérteni akarom, de hát ha pap, mint lelkipásztor, és az igazság képviselője sem képviselheti a teljes igazságot, akkor régen rossz minden, és nem hogy nem szent, de egy szimpla protestáns pásztorrá redukálódik, az igazság pedig így szubjektívvé válna. Tehát ki kell mondanom: igen, hát hogy is várhatnánk el, még csak idea szintjén is, hogy valaki a főpapok és írástudók ellenében más igazságot hirdessen és életét is adja felebarátaiért? Nem volt nekünk sem holló táplálta Illésünk, sem Keresztelő Szent Jánosunk a pusztában, sem Jézus Krisztusunk, sem egy Assisi Szent Ferencünk, aki fedél és munka nélkül, nincstelenül és koldusszegényen, Nap fivér és Hold nővér társaságában a mezők liliomaival egyedül az Úr kegyelméből olyan horderejű változásokat ért el, amik megújították a keresztény világot, és nem hiszünk a Gondviselésben sem. Valahogy, mintha itt már nem hinnénk a természetfelettiben, a hatalmas csodákban, az Isten végtelen kegyelmében. Hanem úgy tűnik, hogy az is liberális, aki ugyan tradícioanalista, hagyományhű és konzervatív, de egy akolban van a liberálisokkal, és harcol ellenük, és ennek a harcnak a kimenetele lehet akár kudarc és vesztett ügy is, hiszen ha alávetik magukat és egységben vannak vele, akkor a „pápa” és a „Tanítóhivatal” a legfőbb tekintély. Ki kell mondanom, mert ha elfogadnám azt, hogy a papok egzisztenciális okból nem képviselhetik a teljes igazságot a püspökeik miatt, akkor én sem élhetnék aszerint, mert a rokonaim kiközösítettek amiatt, mert nem járok Ferenc pápával egységben bemutatott misére. Nem csak mi mondhatunk ki bizonyos dolgokat, kimondtak itt mások is, nagyon régen is, és nem olyan régen is, lásd:

   „Végezetül emlékeztetőül és tanulságul idézzük fel, hogy mit írt 1988. júniusában, a nem-engedélyezett püspökszentelések után az FSSPX akkori rendfőnöke [P. Schmidberger] a római püspöki kongregáció prefektusának címzett nyílt levelében: „Soha nem akartunk ehhez a rendszerhez tartozni, ami magát zsinati egyháznak nevezi, és amit a Novus ordo missae, az indifferentista ökumenizmus és az egész társadalom laicizálása jellemez. Igen, nincs részünk, nullam partem habemus, Assisi vallásainak panteonjában. … Nem követelünk mást, mint hogy bennünket ex communione, vagyis a házasságtörő szellemiséggel, mely az egyházban 25 év óta munkálkodik, nem közösségben levőnek, és a hitetlenek istentelen közösségéből kizártnak jelentsenek ki. … Ha ezért ugyanaz a büntetés érne bennünket, mint a hat katolikus püspököt, mint a teljes és hamisítatlan igaz hit védelmezőit, akkor az megtisztelő kitüntetés lenne számunkra és a hívek előtt az igazhitűségünk jele. Mert ezeknek valóban megvan a joguk arra, hogy tudják, hogy a papok, akikhez fordulnak, nincsenek közösségben az Egyház hamis képével, ami evolúciós, pünkösdi és szinkretikus.” Hova jutott innen mára az FSSPX! ”

   http://www.katolikus-honlap.hu/1601/katolikus2.htm

   Mivel nem vagyok sem vak, nem bízhatom magam világtalanokra:

   http://www.katolikus-honlap.hu/1601/katolikus2.htm

   De hogy emiatt sem őket, sem Önt ne érje háborgatás, így valóban nincs értelme itt sem az igazságot hirdetni, vagy hangoztatni. Valóban bízunk abban, hogy Isten végtelenül bölcsen és mindent tudóan ítél mindenki fölött, ezért az Ő kegyelmét kérjük.

 3. A mai napon magam is elbizonytalanodtam igazammal kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy talán a zsinati egyházban lévő konzervatívoknak van igaza,hiszen a pokol kapui nem vehetnek erőt az Egyházon, másrészt, ha olyan emberek, mint Oloffson Placid atya kitartottak mellette, akkor talán minden torzítás ellenére mégis vele lehet az Isten, a népek Istene. És talán azoknak van igaza, akik az mondják, hogy Benedek az igazi pápa és szentatya, és Bergoglio a bitorló, és ezt talán alátámasztja a Malakiás jövendölés, ami pápáknak nevezi őket, Bergogliot nevezve utolsónak, másrészt a régi római jóslat, miszerint az utolsó, tehát Bergoglio pusztító lesz. Valamint a legutóbbi katolikus-honlap cikke, miszerint befolyásolni fogják a pápaválasztást, lehet, hogy nem Pálra, hanem Bergoglio-Ferencre vonatkozik, hiszen kiderült róla, hogy Soros György állt megválasztása hátterében. Mindazonáltal új pápát talán a szedevakantistáktól kaphat az Egyház. Talán vissza kéne térnem ehhez az Egyházhoz, és nem esne bajom, ha ragaszkodnék a hitletéteményhez, és a hagyományos tanításhoz. A végén Isten, mostmár úgyis kell küldjön egy igaz és jó főpásztort.

  1. Én így oldom meg, ha segít:
   Jézus azt ígérte, hogy a pokol kapui az idők végezetéig sem vesznek erőt az Egyházon. Én úgy képzelem képletesen, hogy az Egyház, mint egy kis patak indult úgy 2000 évvel ezelőtt, Egy a forrása: Krisztus és az apostolok tanítása. Az idők során kissé kiszélesedett, de a széle időnként rendesen elmocsarasodott: világi hatalom és gazdagság, humanizmus, protestantizmus(ok), illuminátusok, liberalizmus, kommunizmus, modernizmus (zsinati szekta)… stb mind igyekezett belefolyni, betemetni, elszennyezni, de a mocsár közepén a patakocska, az ígéret szerint, tisztán folyik tovább… Az Egyház él! bár szinte láthatatlanul.
   A misével kapcsolatban meg azt gondolom, hogy Jézus keresztfája alatt ott állt egy csomó pap, tanító (farizeus), pogány katona, na meg a szájtátó „vallásos népség”. Az igazak közül csak ketten: Mária és János. Nélkülük is érvényes volt Jézus áldozata, de bizonyára jólesett Neki, hogy kínhalála előtt kedves arcukat látja…
   A Bugnini mise eleje, és vége protestáns, és felháborítóan evilági alkotás, de Jézus áldozata még igazán megjelenik a közepén! A Szentostya átváltozik, és aztán magadhoz veheted Krisztus testét. A szentségek önmagukban még érvényesek! A szentgyónás, keresztség, bérmálás, házasság.. Csak a körítéssel van baj…
   És igazán nagy tehertétel, hogy ha valakit az Élő Vízhez próbálsz vezetni, akkor keresztül kell vágnotok magatokat az elmocsarasodott parton…
   Szóval nem egyszerű!!!
   (Elnézést, ha kicsit költői volt! 🙂

   1. Fiatal zsinatos pap miséjén vettem most részt. Szinte semmi(szakrálisa)t nem éreztem. Ha Isten éltet, elvonszolom magam szedevakantista-hagyományhű misére, és ha érezni fogom, hogy ott, és az a jó, akkor többet nem tántorít el senki tőle.

    1. Ilyen mise nincs Magyarországon! Legközelebb Ausztriában tudok ilyenről. De ha véletlenül találsz itthon is, kérlek oszd meg velünk az infót!
     Engem is érdekel…
     (addig meg megmarad nekünk a vesztőhely, a Koponyák hegye…)

 4. Kedves Testvéreim az URBAN! Tény és való, hogy nagyon RENDKÍVÜLI időket élünk már ÖT ÉVE, amióta az Egyház vezetését átvette a HAMIS PRÓFÉTA, de még a JAVA ezután következik, azzal, hogy színre lép cimborája, kebelberátja az ANTIKRISZTUS! De kérdezlek: MIÉRT NEHÉZ FELISMERNI AZ IDŐK JELEIT, eseményeit? Miért nem tudjátok felismerni, elfogadni, hogy MI, a mai nemzedék vagyunk a MÁSODIK vagyis DICSŐSÉGES ELJÖVETEL NEMZEDÉKE? Ami most történik a világban, az Egyházban és történni fog, meg volt jövendölve, tömören. A magán kinyilatkoztatások által részletekket kaptunk számtalan forrásból, formában, beleértve az egyházi szabadkőművesség belső rombolását is. Ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor egyáltalán nem vagyunk NAGY BAJBAN, sőt teljes nyugalommal, békében élünk és készülünk a DÖNTŐ, UTOLSÓ ÜTKÖZETRE amely lezárja azt a KORSZAKOT, amit Ádám és Éva elbuktatása nyitott meg az emberi történelemben. Az Új, Dicsőséges Korszak, Új Ég és Új Föld, Második Paradicsom, nem csupán szójátékok, kifejezési formák, hanem annak emberi megfogalmazásban nagyon halovány megközelítése, aminek a közeljövőben tanúivá válhatunk. Ennek a történelmi korszaknak utolsó, igaz pápája XVI. Benedek, az új korban majd ha mindvégig és minden körümények között Isten kegyelméből hűségesek maradunk meglátjuk az új PÉTER NEVŰ pápát, vagyis az elsőt. Hogyan lehetséges? Nagyon egyszerűen Testvéreim, mégpedig azért, mert miután a MISZTIKUS TEST, vagyis az Egyház is, mint MENYASSZONY, követi VŐLEGÉNYÉT a Golgotára, keresztre feszítik (elkezdődött), meghal és feltámad – DICSŐSÉGBEN, – tagjaiban is. Hisz meg van írva, eljövetelekor a „Krisztusban elhunytak életre kelnek”, az akkor élők, vagyis mi, elváltozunk, pontosabban fogalmazva fizikai testünk átváltozik, felveszi a dicsőséges formát, ahogyan Szent Pál Apostol kifejtette az 1 Kor 15-ben, nagyon érthetően, világosan az 50- 53 verseiben. Számunkra az alapot a Stefano Gobbi atya általi Szűzanya Kék könyvének „A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” üzenetei és a Cönákulumok által sikrült lerakni. Csak sajnos a MPM papjai és a hívei is még egyelőre ELNÉMÚLTUNK, mert még nem jött el a nyilvános küldetésünk, tanúságtételünk ideje. Az Igazság könyvének üzenetei csak még jobban pontosították azt amit előre mintegy „vázlatként” már megkaptunk. Ne feledjük, az első eljövetelkor is akik a PÁSZTOROK, a NAPKELETI BÖLCSEK, valamint Zakariás pap „megnémulását” is badarságnak vélték, harminc évvel később Keresztelő Jánost és a MESSIÁST is csak a kor „bohócainak” gondolták, vesztükre. Ami a zsinati Egyházat illeti, még mindig érvényes papjaink, szentségeink vannak de nagyon megrostálásra szorulnak. A közeljövő üldözési VIHARA majd elfúja a PEJVÁT, a konkolyt örökre, a búza csűrbe kerül, EGY AKOL – EGY PÁSZTOR, világszinten. Tisztelettel egy „konvertita”, aki húszonhét éve találta meg az ÚTAT, AZ IGAZSÁGOT ÉS AZ ÉLETET a Romai Katolikus Egyházban!

 5. Most fedeztem fel,igen ez kell,ez hiányzik-hiányzott.Olvasni fogom és tazulni a honlappbol!

  1. jozan-katolikus

   Kedves Hozzászóló,
   heteken át nem nyitottam ki a szerkesztőt, és valami miatt nem jöttek át a korábban automatikusan érkező hozzászólások.
   A nem kinyitás oka egy hosszabb lélegzetvételű tanulmánnyal való bajlódás volt, hamarosan ide is fölteszem.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük