Egy katolikus zsidó beperli a pápát

Vigyázat, szatíra!

Elhitették vele, hogy üdvösségéhez szükséges, hogy a katolikus egyház tagja legyen, és most, hosszú évek után kiderül, hogy faji felsőbbrendűségénél fogva erre nincs szüksége. Rengeteg pénzt és időt elpocsékolt, míg 2016. januárjában ráébresztették, teljesen fölöslegesen.

Már a II. Vatikáni Zsinat nyomán is furcsa dolgok kerültek a Katolikus Egyház katekizmusába.
841 Az Egyház kapcsolatai a muzulmánokkal. „Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket.”

Ezt a nyilatkozatot a muszlimok joggal értelmezhetik úgy, hogy az üdvösséghez nekik nincs szükségük sem egyházra, sem Jézusra.

Ferenc pápa most a zsidóknak is megígérte az üdvösséget Jézus Krisztus nélkül, egyedül Ábrahámtól való származásukból és zsidó génjeikből kifolyólag. Jóllehet, Jézus azt mondta, hogy senki sem jöhet az Atyához, csak általa, és a benne nem hívő farizeusokat a Sátán gyermekeinek nevezte, amikor azok Ábrahámtól eredő származásukra hivatkoztak.

Az alábbi levél egy finom szatíra a pápai címet bitorló Bergoglioról, aki inkább az egységes világvallás főpapja, mintsem Krisztus helytartója.

 

Őszentsége Ferenc Pápa

Vatikánváros

2016 január

Kedves Szentatya!

Zsidó vagyok. Ugyanúgy bizonyítékaim vannak arra, hogy Dávid királytól származom atyai ágon, mint Menachem Mendel Schneerson rabbinak*. Anyai ágon, ahogyan a családi följegyzések tanúsítják, Hillél** rabbitól származom.

Hetvennégy éves vagyok. 17 éves koromban, XII. Piusz pontifikátusának utolsó évében tértem át a katolikus hitre. Mindezt azért, mert hinni akartam, hogy Jézus az egyedüli üdvözítő, és én ezt el is hittem. És elhittem, és elfogadtam, hogyha azt akarom, hogy esélyem legyen az üdvözülésre, akkor az ő egyházának megkeresztelt tagja kell, hogy legyek. Konvertáltam tehát, megkeresztelkedtem, majd bérmálkoztam. Az évek során dollár tízezreket adományoztam, úgy a Vatikánnak a Péter-filléreken keresztül, mint egyházközségemnek és püspökségemnek.

Ezen évek alatt több ezer misén, több száz szentórán vettem részt, kilencedeket tartottam, több ezerszer imádkoztam a rózsafűzért, több százszor fölkerestem a gyóntatószéket.

És mindezek után, most, 2015-ben és 2016-ban szembesülnöm kell az Ön és az Ön Pápai Bizottságának szavaival. Önök most azt mondják, hogy mivel én egy fajzsidó vagyok, Isten velem kötött szövetsége soha nem szűnik meg, és nem is bontható fel. Ön nem sorolja fel, mit kell tennem, azért, hogy ezt a szövetséget ne rúgjam fel. Ön azt mondja, Isten szövetségben van velem, mert zsidó vagyok. Ön azt tanítja, hogy ez a szövetség felbonthatatlan. Ön még csak annyit sem mond, hogy rajtam múlik, hogy jó ember vagyok-e.

Ha ezt végiggondoljuk, egy fajzsidó, mint én, tehet bármit, amit akar, úgyis a mennybe jut, mert Isten örök, felbonthatatlan szövetséget kötött vele.

Az Ön pápai bizottsága azt írta 2015. decemberében: a Katolikus Egyház nem folytat intézményesített missziót a zsidók között. Kijelenti továbbá: Ha egy zsidó nem hisz Krisztusban, akkor az nem jelenti azt, hogy ki van zárva az üdvösségből. Sokkal inkább igaz, hogy a zsidóknak „részük van Isten üdvösségében”. Hogy ez azonban hogyan lehetséges „a Krisztusban való explicit hitvallás nélkül, az most és a jövőben is Isten mérhetetlenül mély titka marad”.

Ön a pápa. Én elhiszem, amit az Ön bizottsága az Ön nevében tanít, valamint azt, amit Ön mondott a zsinagógában tett látogatásakor 2015. decemberében („az egyház pedig, bár a Krisztusba vetett hiten keresztüli üdvösséget vallja, elismeri az ószövetség visszavonhatatlanságát és Isten állandó, hűséges szeretetét Izrael iránt”).

Ennek eredményeképp semmi okot nem látok többé arra, hogy vasárnap reggelenként fölkeljek, hogy misére menjek, hogy a rózsafűzért imádkozzam, vagy bármi más katolikus ájtatosságon részt vegyek. Mindezek immár fölösleges aktusok számomra. Hála az Ön tanításának, most már tudom, hogy különleges faji felsőbbrendűségemnél fogva Isten színe előtt mindezekre nincs szükségem. Nem látom okát annak sem, miért kellett 1958-ban megkeresztelkednem. Azt sem tudom az Ön tanításának fényében, miért jött Jézus a világba, miért prédikált Ábrahám zsidó gyermekeinek. Ahogyan Ön megállapítja, ők már származásuknál fogva szövetségében voltak Istennel. Ugyan mi szükségük lett volna Jézusra?

Annak fényében, amit Ön, és az Ön pápai bizottsága tanít, azt kell, hogy mondjam, hogy az Újszövetség egy csalás, hamisítás, legalábbis, ami a zsidókra vonatkozó részeket illeti. Bármiféle prédikáció a zsidók számára és velük való diskurzus teljesen fölösleges volt. Jézusnak ezt tudnia kellett volna, ehelyett ő egy csomó problémát okozott nekik, ilyenekkel, hogy újjá kell születniük, hogy hinniük kell benne, mint Messiásban, hogy el kell hagyniuk egy csomó fölösleges hagyományt, és hogy nem juthatnak a mennybe, ha nem hisznek benne, mint Messiásban.

Szentatyám, Ön és az Ön bizottsága rávezettek engem a helyes útra üdvösségemet illetően. Semmi másra nincs szükségem, és soha nem is volt. Isten szövetségben van génjeimmel. Génjeim azok, amelyek megmentenek. Kinyílt a szemem.

A továbbiakban ügyvédemen keresztül fognak rólam hallani. Pert indítok a pápaság és a Római Katolikus Egyház ellen. Kamatostul akarom pénzemet visszakapni, és kárpótlást akarok a pszichés károkért, amelyeket az Ön egyháza okozott nekem, amikor azt sugallta, felsőbbrendű faji identitásomon kívül másra is szükségem van ahhoz, hogy a mennybe jussak halálom után.

Kárpótlást akarok a sok elvesztegetett időért is, amelyet az üzletre fordíthattam volna Jézus tisztelete helyett, akiről az Ön egyháza most 2000 év után azt mondja, nem kell, hogy higgyek benne, ha üdvözülni akarok. Az Önök papjai és prelátusai egészen mást mondtak 1958-ban.

Engem Önök megraboltak!

Üdvözlettel

Pinchas Feinstein
2617646 Ocean View Ave.
Miami Beach, Florida 33239

 

* nagy hatású haszid lubavicsi rabbi a XX. század második feléből

** Híres farizeus a Jézust közvetlenül megelőző időkből

Forrás itt.

Szövegünk nem a forrás pontos fordítása. Néhány apróbb tévedést korrigáltunk. A témával kapcsolatos helyes katolikus álláspontot, az elmúlt 50 év téves pápai, püspöki és teológiai megnyilatkozásainak korrekcióját lásd itt.

 

Bálint József

2016 február

13 hozzászólás

Add a Comment
 1. Ez a pápa nem a keresztények pápája, hanem a zsidóké! Mi az, hogy a zsidók autómatikusan üdvözülnek? Azok akik miatt háborúk vannak, akik családokat tesznek tönkre, taszítanak csődbe! Akik szűz Máriát ……………? Akik rabbijuk pedofilok? Akik palesztin gyerekeket égetnek el? Ez NEM A MI pápánk! Ez a pápa, zsidóknak csókol kezet. Zsidók elött hajlong. Buzikat éltet. Menekülteket imád, akik gyerekeket erőszakolnak. Ez a pápa egy ….! Én miatta ábrándultam ki a katolikus hitből!

  1. jozan-katolikus

   Kedves Magyar Ember,
   először is kérem szépen, próbáljon választékos, pallérozott stílusban fogalmazni.
   Másodszor,
   nem valami erős lábakon állt az Ön katolikus hite, ha egy ilyen dolog miatt kiábrándult belőle. Még ha emberileg érthető is: a katolikus egyház és a katolikus hit akkor is az üdvösség egyetlen útja. Csatlakozzon a tradicionalisták különböző áramlatainak valamelyikéhez. Elérhetőségeiket megtalálja az ajánlott honlapok között.
   Közös bennük, hogy mindegyik irányzat szembenáll a „pápának” az ilyen megnyilatkozásaival, de katolikus hitükhöz ragaszkodnak.

   1. Vannak ilyenek bőven, igaz. A hit nem bizonyos méltatlan pápáktól függ, akadtak ilyenek a történelem folyamán.

   2. Kedves Uram/ hölgyem!Olyan, hogy katolikus hit nem létezik! Azt mondja az írás,KEGYELEMBŐL TARTATTATOK MEG HIT ÁLTAL! Nem katolikus,nem evangélikus nem református, hanem az Istenbe vetett hit által!Az írás is elmondja 1- a hit 1-a keresztség és 1- mindnyájunk atyja! Akkor miért is csak a katolikus egyház az üdvösség útja? Mikor Jézus imádkozott, hogy egyek legyetek, nem azt mondta, hogy csak 1- egyház legyen(A KATOLIKUS) hanem azért, hogy Istenben és Ő benne legyünk egyek! Jézus a szívek vizsgálója,s csak egyedül Ő fogja megszabni,hogy ki az aki üdvözül, s ki az aki nem! Nem az egyházhoz való tartozás üdvözít, hanem a tiszta és őszinte szívből való megtérés!!!Az Úr legyen önnel!

 2. Alapvető tévedés.
  A pápa nem a keresztények pápája, hanem csak és kizárólag a katolikusoké.
  Nem a zsidókat védem, de háború nem csak őmiattuk van.
  A hit letéteményese az EGYHÁZ, az az egyház mely 1970-ig tanítóhivatalként működött. Akkor megbicsaklott, de mint az oldal gazdája írta, vannak akik tovább viszik és átadják a Jézusi tanítást. Ilyen a Szent X. Piusz Papi Testvériség.
  http://predikacio.blogspot.com
  http://www.fsspx.com
  http://www.fsspx.de
  http://www.fsspx.at
  http://www.dici.org
  Instaurare omnia in Chrito
  In Christo et Maria
  Apologéta

 3. Jó lenne már egy új, igazi, érvényes pápáról, és egy megtisztult, és megújult világról beszélni ehelyett.

 4. Adjon az Úr újra igaz és jó főpásztort, aki kibékít és újra kapcsolatba hoz ővele, aki igaz áldást kér és kap Tőle Isten szent népére, s közbenjárása áldást hoz mindenekre. Töltse be ismét a Földet Isten Szent Szelleme, miképpen kezdetben a Teremtéskor, hogy ereje által megújuljon, és ujjongjon minden őt szolgáló teremtmény, az Ő ereje által.

  1. ÁMEN !

 5. Egy új információ/ http://www.katolikus-honlap.hu/1601/williamson.htm / birtokában, mely szerint az apostoli folyamatosság kizárólag a szedevakantista papok, és püspök vonalán fut végig, logikusan következik, nem választásos, hanem kizárólagos alapon, hogy az egyetlen törvényes püspök tekintendő szükségképpen a pápának.

  Ez világos helyzetet teremt, és amint Isten úgy gondolja, valószínűleg mindenkit újra fognak szentelni, hogy az Egyház ismét kiteljesedjen. Reméljük, ez minél hamarabb bekövetkezik.

  1. Előbbi véleményem és állításom érvénytelen, mivel Donald J. Sanborn püspök urat is Lefebvre érsek szentelte pappá.

 6. Régóta külföldön élő, de mindmáig katolikus magyar.
  Nagyon értékelem a sok józan és okos hozzászólást? Csodálkozom azonban, hogy senki sem beszél VI.Pál, a – bár már 108(!) éves,- ma is élő törvnyes Pápáról. Ezért az utóbbi 4 trónbitorló mind ál-pápa.
  A Szent Szűz személyes oltalma alatt áll, ezért nem tudták eltenni a láb alól ellenségei, mint Lucianot, az igazi Lúciát és az évekig szerepet játszó, (de halála előtt megtért) álpápát. A jelenleg igen gyenge, beteges, de sok tévedését megbánó aggastyán a kulcsa a mai helyzetnek. Ő fogja kihirdetni az igazságot, mielőtt vértanúként meghal. Utána már csak egy pápa lesz. Mindezt tudja az Egyházat minél hamarabb lerombolni akaró Bergoglio s persze, ura, a Sátán is.

  Kedves, tiszteletre és szeretetre méltó zsidó-keresztény honfitársam: ne fáradjon a perrel! Önnek volt és van ma is igaza! Most azonban igyekezzék a megszentelő kegyelem állapotában megmaradn és így átvészelni a ránk váró nehéz időt.
  Jövőre lesz a Fatimai Jelenések 100 éves évfordulója. Ki beszél maerről? Lehet azonban, hogy a már régen bejelentett nagy Büntetés akkor fog bekövetkezni? Az Úristen nem tűrheti tovább Szent Nevének és Szeplőtelen Édesanyjának a meggyalázását. Igyekezzünk tehát jól felhaszni az időt.
  Szeretettel: Külföldi Magyar.

  1. jozan-katolikus

   Tisztelt Irén,
   Meglehetősen bizarr, nehezen hihető állítások. Ki intézné így a dolgokat, hogy életben, és evvel együtt fogságban tarson egy pápát? Mi volna a célja evvel? Van erre valami bizonyíték? Ugyancsak idegenkedek az ilyen kijelentésektől, hogy „utána már csak egy pápa lesz”.
   „Nem tudjátok sem a napot, sem az órát…”
   Kedves, tiszteletre és szeretetre méltó zsidó-keresztény honfitársam: ne fáradjon a perrel!”
   Az írás elején utaltunk rá, hogy szatíra, azaz fikció.
   Admin

   1. Igen a lényeg a TÉNYEK ismerete…ne higgyünk el minden teóriát.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük