A bankár, aki nem tudta befagyasztani lelkiismeretét

Mi köze egy katolikus témákkal foglalkozó honlapnak egy ilyen gusztustalan témához, mint sátánizmus, háttérhatalom, rituális gyermekgyilkosság?

Megvalljuk, haboztunk, hogy közzétegyük-e és ezen a honlapon-e ezt az írást. Amiért a közzététel mellett döntöttünk: A cionista háttérhatalom szorosan össze van fonódva a világ pénzügyi, gazdasági és médiaelitjével, illetve, pontosabban fogalmazva ezekben létezik. Ennek a gépezetnek elemi érdeke, hogy elterelje magáról a figyelmet, és hogy minden rendelkezésére álló eszközzel gyöngítse legfőbb ellenségét, a Katolikus Egyházat. Ezért aztán „fogdmeget kiált a tolvaj” módra minden megtesz, hogy a Katolikus Egyházat összefüggésbe hozza a gyermekek elleni erőszakkal. Természetesen vannak megtévedt katolikus papok, az egyház szolgálatában álló személyek, és nagyon helyes, ha az egyház következetesen föllép az ilyen esetek fölszámolásért. Evvel együtt igaz azonban, hogy a legbiztosabb hely a gyerek számára az ép, hagyományos család mellett a katolikus egyház. Biztosabb, mint a patchwork-család, mint az iskola, mint a sportegyesület, mint bármiféle állami intézmény. Lásd evvel kapcsolatos korábbi írásunkat: Pedofil zaklatások a katolikus egyházban — mi az igazság?

A végső lökést a közzétételhez az adta, hogy az esetről beszámolt Richard Williamson püspök is Eleison-Kommentare c. blogjában.

Az írásunk alapjául szolgáló videót itt lehet megtekinteni német szinkrontolmácsolással, angol felirattal: http://www.anonymousnews.ru/2017/05/14/ex-banker-packt-aus-ueber-hochfinanz-geheimdienste-und-satanistische-kindermorde/#comments

2017 áprilisában a De Vrije Media TV nevű holland internetes TV-csatorna egy negyven perces beszélgetést sugárzott Ronald Bernard ex-bankárral. A beszélgetés során Bernard beszél a pénzügyi elit, a kormányok, a titkosszolgálatok sötét üzelmeiről, sátánizmusról, rituális gyermekgyilkosságokról. Belülről látta a politikai és pénzügyi rendszert, ebben a rendszerben csinált karriert, egészen addig, amíg a döntő lépés előtt fellázadt lelkiismerete.

Lefelé a mocsárba

Bernard egy olyan családból származott, ahol az anya megpróbált ugyan pozitív értékeket közvetíteni, az apától azonban olyan útravalót kapott, hogy „háborús övezetben élünk”, utalva evvel a külvilágra.

Bernard vállalkozó lett, nagykereskedelemmel kezdett foglalkozni. Hamar felismerte, hogy a nagy pénzmozgások mögött mindig ugyanazok a személyek állnak. Idővel átváltott a devizakereskedés, határidős ügyletek, kényes tranzakciók területére, és egyre sikeresebb lett, nevét kezdték megismerni. Egy nap valaki felajánlotta neki, hogy átadja saját vállalkozását a tiszta jövedelem 10 %-a ellenében. De rögtön figyelmeztette Bernardot, ha beszállsz, lelkiismeretedet a mélyhűtőbe kell tenned, nem mínusz 18, hanem mínusz 100 fokra.

Bernard csak nevetett ezen, és habozás nélkül igent mondott. Beszél arról, hogyan játszották ki az első iraki háború idején az iraki olajeladási tilalmat. Hogyan gondoskodtak róla, hogy akik nyilvánosan elrendelték a bojkottot, a fű alatt részesedjenek az iraki olaj illegális forgalmazásából. Idővel felismerte, a világ pénzügyeit összesen 8000-8500 ember irányítja és uralja. Neki 100 %-os rálátása volt ennek a rétegnek az üzelmeire, fontos operátor volt a pénzügy elit végrehajtó gépezetében. Fölismerte, milyen elemi érdeke fűződik ezeknek a köröknek az úgynevezett terrorista szervezetek létrehozásához, háborúk kirobbantásához, nyomor teremtéséhez. Látta, hogy a titkosszolgálatok részesei a világméretű fegyverkereskedelemnek, kábítószer-kereskedelemnek, emberkereskedelemnek. Bernard részese volt az itt keletkező jövedelmek legalizálásának.

A tevékenységet Bernard jó 5 éven keresztül folytatta és egyre nagyobb pénzösszegek fölött rendelkezett. „Mélyhűtőjében” idővel üzemzavarok kezdtek föllépni. Szembesült avval, kollégái nevettek csak, illetve, mint sikeres akcióról beszéltek, amikor fölelevenítették, hogyan nyomták le az olasz líra értékét, ami egyes olasz vállalkozásoknál csődhöz, öngyilkossághoz vezetett.

De Bernard azt is látta, hogy ebből a gépezetből már nem lehet kiszállni. Legalább is úgy nem, mint ahogy az ember fölmond egy cégnél, és utána máshol kezd el dolgozni.

A törés

Bernard idővel fölismerte, hogy megbízói és munkatársai közt igen sok sátánista van. Bernard csak nevezett ezen, és gond nélkül elment velük sátánista összejöveteleikre. Fekete miséiket meztelen nőkkel, alkohollal, kábítószerrel szórakoztatónak találta. Bernard számára a vallás sohasem volt fontos. A végső törés akkor következett be, amikor meghívták egy külföldi szertartásra, ahol egy gyereket fognak feláldozni. Nem ment el, és lelkileg összetört. Kezdett munkájában visszautasítani bizonyos, nem vállalható dolgokat. Így megbízói számára veszélyessé vált. Utólag látta, hogy megbízói azért akarták elvinni a gyerekgyilkossággal összekötött sátánista szertartásra, hogy végleg betagolják a rendszerbe, hogy zsarolható legyen. Fölismerte, ugyanezek a sátánista körök uralják a politikát is.

A kijózanodás

Bernard próbálta munkáját tovább folytatni, de teljesen összeomlott. Az első, amit ezután fölismert, síró édesanyja volt ágya mellett az intenzívállomáson. Volt halál közeli élménye is, azaz kívülről látta saját testét és az orvosokat, akik föléje hajolnak.

Egy évig tartott, míg egészsége helyrejött.

Mindezek hatására Bernard később istenhívővé vált, teológiát kezdett tanulni. (Bernard nem részletezi, milyen felekezet berkeiben, mindenesetre gyanús, hogy többször beszél a fény manifesztációjáról, Jézusról egyszer sem. Ezoterika?)

Bernard megemlíti, hogy teológiai tanulmányaiból megtudta, hogy a babiloni fogság oka az volt, hogy a 10 törzs körében gyerekáldozatok bemutatása fordult elő.*

Tanulmányai során Bernard foglalkozott tömegpszichológiával, a tudatbefolyásolás módszereivel. Megismerkedett Cion Bölcseinek jegyzőkönyveivel. Melegen javasolja, mindenki rágja át magát ezen a dög unalmas könyvön. Beszél arról, ezek után mennyire más szemmel olvassa a napilapokat, mennyire megtapasztalja, hogy létezik egy erő, amely gyűlöli az életet, teremtést, és mindent elpusztítana, hacsak lehetősége volna rá. Ez az erő ma is uralja a politikát, médiát, gazdaságot. Módszereinek legfontosabbika az „oszd meg és uralkodj” elve. És ez az erő ugyanaz, amit a Cion bölcseinek Jegyzőkönyveiből is megismerhettünk.

Bernard beszélt arról, hogy kiszállása előtt megbízói megfenyegették, hallgasson élete végig, sőt bizonyos kínzásnak is alávetették. A fenyegetést komolyan veszi, és tartja magát a hallgatáshoz. Látja továbbá, hogy munkakapcsolatai közül sokan az alkohol és drogok világába menekültek, és már nem élnek.

Eddig tartott Bernard beszámolója. Mai világunkban már annyi álhír születik, hogy nem tudom, hogyan kezeljem az ilyen beszámolókat. Teljes bizonyossággal nem tudom megerősíteni, igen, létezik egy Ronald Bernard nevű ex-bankár, ugyanaz a személy, aki elmeséli ezeket a dolgokat a holland internetes TV-csatornán. Óvatosan tehát úgy fogalmazok: A történet hihető. Az elit körök sátánista kapcsolatairól nagyon sok hihető és bizonyítható beszámolót olvashatunk. Ha mást nem is, de mindenképp említsük meg a belga Dutroux-ügy körüli anomáliákat, nevezetesen, hogy a belga igazságszolgáltatás ugyan elítélte Dutroux-t, de kényesen kerülte, hogy az ügy messze vezető szálait, nevezetesen, a politika, a gazdasági elit, valamint a belga királyi ház irányába mutató szálakat kibogozza. Dutroux vizsgálati fogsága alatt 27 tanú halt meg részben furcsa körülmények között. Jean Nicolas luxembourgi újságíró ezt dolgozta fel „Das Pädofiliennetzwerk = A pedofil hálózat” c. könyvében, amely éveken keresztül tartó hatósági zaklatást eredményezett neki. A könyv német nyelven megkereshető és letölthető. Egy másik honlap a gyermekpornó hálózatok témájában regisztrálja 1996-tól napjainkig a politika – médiák – prominens személyek összefonódását a gyerekkereskedelemmel: www.geschichteinchronologie.com/welt/kinderpornoringe-meldungen001.html

 

*Közzétevő megjegyzése: Ez így önmagában egy pontatlan megfogalmazás. Gyermekáldozatok bemutatására a szomszéd pogány népeknél került inkább sor. Tagadhatatlan azonban, hogy amikor a választott nép elfordult az Úrtól, ez általában együtt járt a pogány istenek imádásával, és azok szokásainak átvételével, beleértve az ember (gyerek) áldozatokat Moloch és Baal tiszteletére. Az isteni parancsot, hogy tilos az emberáldozat, a zsidók már a Kivonulás óta ismerték.

Lev 18.21:
„Gyermekeidet ne szolgáltasd ki, hogy Molochnak szenteljék, ne szentségtelenítsd meg ezáltal Istened nevét. Én vagyok az Úr.”

A parancs megszegésére a Kettős Királyság korából ismerünk bibliai példákat, úgy az északi országrészből (Izrael, 10 törzs), mint a déli országrészből (Júda, 2 törzs).

Júda:

Jer 7.31:
„Fölépítették a Tófet magaslatát a Ben-Hinnom völgyében, hogy áldozatul elégessék fiaikat és lányaikat, bár ilyet egyáltalán nem parancsoltam nekik, még csak eszembe se jutott.”

Jer 19.1-5:
„Az Úr így szólt Jeremiáshoz: … Nos, olyan nyomorúságot hozok erre a helyre, hogy aki csak hallja, csengeni fog tőle a füle. Azért történik ez, mert elhagytak engem, ezt a helyet pedig megszentségtelenítették, tömjént áldoztak itt idegen isteneknek, akiket sem ők, sem atyáik, sem Júda királyai soha nem ismertek. Sőt, ártatlanok vérével is elárasztották ezt a helyet. Magaslatokat építettek a Baalnak, hogy elégessék tűzzel fiaikat, amit egyáltalán nem parancsoltam, sem el nem rendeltem, de még csak eszembe se jutott.”

Jer 20.3-5:
„Másnap… Jeremiás így szólt hozzá: … Az egész Júdát Babilon királyának kezére adom; az majd Babilonba hurcolja és kardélre hányja őket.”

Izrael, Júda:

2Kir 17.6-21:
„Hósea 9. esztendejében Asszíria királya bevette Szamariát és fogságba hurcolta Izraelt Asszíriába; … Ez azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek az Úr, az ő Istenük ellen, … és idegen isteneket imádtak. … A körülöttük élő népekhez igazodtak, … bálványokat öntöttek maguknak, két borjút, aztán szent fákat állítottak fel és imádták az ég egész seregét, sőt Baalnak is szolgáltak. Fiaikat és lányaikat tűzbe küldték, jövendőmondásra, varázslásra vetemedtek, s arra adták magukat, hogy azt tegyék, ami gonosznak számít az Úr szemében – így ingerelték. Ezért az Úr nagy haragra gerjedt Izrael ellen, s eltaszította színe elől; csak Júda törzse maradt meg egyedül. De Júda sem tartotta meg az Úrnak, az ő Istenének parancsait, hanem az Izrael bevezette szokásokhoz igazodtak. Ezért az Úr Izrael egész népét elvetette, megalázta…”

2Kir 18.1-4:
„Izrael királyának, Ela fiának Hóseának 3. esztendejében történt, hogy Acház fia, Hiszkija lett Júda királya… Azt tette, ami kedves az Úr szemében, egészen úgy, mint őse, Dávid tette. Ő volt az, aki a magaslati helyeket lerombolta, a kőoszlopokat összetörte, a szent fákat kidöntötte…”

2Kir 20.21: „Akkor Hiszkija megtért atyáihoz, és fia, Manassze lett helyette a király. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében: azoknak a népeknek iszonyatos tetteit követte, amelyeket az Úr elűzött Izrael fiai elől… Újra fölépítette a magaslati helyeket, amelyeket atyja, Hiszkija lerombolt, oltárokat emelt Baalnak, oszlopokat emelt, mint Izrael királya, Acháb; imádta az ég egész seregét és szolgált nekik.”

2Kir 21.4:
„Még az Úr templomába is épített oltárokat… A fiát tűzbe küldte, jóslásra és bűbájosságra adta magát, halottidézőket és jövendőmondókat tartott, általában sok olyant művelt, ami gonosznak számít az Úr szemében, s így ingerelte.

2Kir 21.7:
… Bálványaival még Júdát is bűnbe vitte, azért azt mondja az Úr, Izrael Istene: Bizony, szerencsétlenséget hozok Jeruzsálemre és Júdára, úgyhogy akik hallanak felőle, zúgni fog tőle mindkét fülük. Manassze ártatlan vért is ontott, annyit, hogy teljesen elöntötte Jeruzsálemet egészen fönti határáig, nem tekintve azt a bűnét, hogy Júdát tévútra vezette, hogy azt tegye, ami gonosznak számít az Úr szemében…
Manassze után fia, Ámon lett helyette a király. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, akárcsak apja, Manassze.. Ámon szolgái összeesküvést szőttek ellene, és meggyilkolták a királyt a palotájában. A föld népe azonban mind megölte azokat, akik Ámon király ellen összeesküdtek. S az ország népe fiát, Joziját tette meg helyette királynak. … Azt tette, ami kedves az Úr szemében, egészen ősének, Dávidnak útján járt…

2Kir 23.10:
Ben-Hinnom völgyében tisztátalanná tette a tűzrakó helyeket, hogy többé senki ne küldje fiát vagy lányát Moloch tiszteletére tűzbe.

Szeged, 2017. június

Bálint József

4 hozzászólás

Add a Comment
 1. http://www.keresztenyelet.hu/a-gonoszsag-miszteriuma

  Bármekkora is a sötétség, az istentelenség idelenn, ha sorban is alakulnak meg a demonokráciák, a banánköztársaságok, a maffiaállamok, ha Isten úgy akarja, egyetlen emberen keresztül elsöpri szája leletével, mert ha Isten lelke megjelenik egy emberben, az mindenben és mindenhol Isten lelkét és hatalmát keresi és akarja majd kiteljesíteni.

  http://www.katolikus-honlap.hu/1701/termeszet.htm

  ” Egyedül az Egyház lehetne képes arra, hogy a modern embert feltartóztathatatlan bukásából kimentse. Csakhogy az Egyház papsága „bujálkodott” e világgal, és ezért büntetésből Isten elrabolta szellemi auktoritásukat. Ily módon a helyzet kilátástalanná vált. Mindazonáltal a bűnbeesés után is az volt, ha Isten nem határozta volna el azonnal a megváltást, amit megjövendölt és azonnal el is kezdett. De hogy néz ki ez ma?

  A megváltás műve még nincs befejezve. Beteljesülése még előttünk áll. Szent Pál így írja le a megváltás menetét: „Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen »mindent lába alá vetett«. … S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.” (1 Kor 15,22-26/28) (Arndt-Allioli Szentírás-kommentárjában ez áll: „A »felsőbbségek, hatalmak és erők« a gonosz szellemek, melyeket az angyaloknak azon kara után hívnak így, melyekhez bukásuk előtt tartoztak.”)
  Addigra pedig az „áltudomány” is összeomlik (lásd 1 Tim 6,20-21: „Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Kerüld a világias, üres fecsegést, az áltudomány ellenvetéseit, amelyeket némelyek átvettek, és el is tévelyedtek a hittől.”)”

  1. Jézus mondta tanítványainak: „Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,13-16)

   Az isteni kegyelem állapotában levő ember nem csak elvi síkon van a kegyelem állapotában, hanem ez a kegyelem teljesen átformálja, átjárja, ahogy Jézus mondta, újjászüli őt. Éppen azért, mert a kegyelem az Isten-gyermekséget közvetíti az embernek. Ezt minden kegyelmet fogadó azonnal észreveheti magán: ha természeténél fogva türelmetlen ember, egyszerre csak türelmesen kezd el reagálni olyan helyzetekben, melyekben korábban „felrobbant”. Ha addig gyáva volt, egyszerre bátorrá válik stb. Ez a kegyelem az, ami a vértanúkat képessé tette a legszörnyűbb fájdalmak elviselésére. A kegyelem nem jó tulajdonság, amivel egy ember bír, hanem Isten működése, ami az embert olyanná teszi, mellyé önmagától nem lenne képes. Az érintett ember viselkedése, reakciói annyira eltérnek a tőle megszokottól, hogy mind a külső környezete, mind saját maga számára világosan észlelhető lesz – egészen addig, amíg valamilyen bűn miatt el nem veszti Isten kegyelmét.

 2. Barsi Balázs atya prédikációjához(lásd, és halld alább!) kapcsolódva néhány gondolat:

  https://www.youtube.com/watch?v=33oLhnKhptc

  Milyen időket élünk? „? 34Ezért küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Némelyeket közülük megöltök és keresztre feszíttek, másokat megostoroztok a zsinagógákban és városról városra üldöztök. ”

  ” Jaj neked, Jeruzsálem!
  37Jeruzsálem! Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat, megkövezed a hozzád küldötteket! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit – de ti nem akartátok. 38Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. 39Mondom nektek, nem láttok engem mostantól mindaddig, amíg így nem kiáltotok: Áldott, ki az Úr nevében jön!” ”

  „Pusztába kiáltó szó” – így nevezzük a hiábavaló, haszontalan beszédet. Mondom, de a kutya se figyel rám. Sajnos, így írja az olvasmányos könyv Izaiás szavait, de hibásan! Helyesen így van: A pusztában kiáltónak a szava. Tehát nem az üres pusztába kiált be a próféta, hanem a pusztában levő hírnök kiált bele a süketnek és üres pusztaságnak látszó világba valami nagyon fontosat. Sokszor fordul elő, hogy jószándékú, nevelő, vagy figyelmeztető szavainkkal fájdalmasan egyedül maradunk. De a prófétai szó nem hallgathat el. Gyakran „pusztaság” a szószék is, de a Jóhírt mondani kell, „akár alkalmas, akár alkalmatlan.”

  „14 És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek: 15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. 16 A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak. 17 Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták; és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. 18 Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. 19 Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, amely az útfélre esett.”

  Isten útjai ugyan kifürkészhetetlenek, de olykor enged belesni füzetének lapjai közé.

  Más korok problémáira más megoldásokat ad.

  A pogány ókor keresztény ókorra leváltásához Általa, tehát felölről, egy az alsóbb rétegekben/ből indított folyamaton keresztül döntötte meg a fennálló pogány és istentelen társadalmi rendszert. A kereszténység kovászával megkent rabszolga-társadalom szentelte és enyhítette meg, engesztelte ki Istent a társadalommal. Isten időt adott rá, mert az emberek szomjúhozták az igazat.

  A mai kor pogánysága nem szomjúhozza, nem hagy időt Istennek, figyelmen kívül hagyja, nem vesz róla tudomást, negligálja. A jelen kor Babilonját éppen ezért nem a keresztény kovász beömlesztésével, azzal való megkenéssel, megkereszteléssel és megszenteléssel, hanem éppen ellenkezőleg, a pogány technokrata struktúra magára hagyásával, az emberi bölcselkedés és áltudományokra épült társadalmi rendszer magára hagyásával, a kegyelem és a kereszténység kivonásával szünteti meg. Mert vakok és süketek az igazságra, és szívüket bezárják előtte.

  1. Ahogyan a világegyetem csillagkozmoszában is kétféleképpen szűnik meg a sötétség, és jön létre valahol világosság:

   1. Az anyagok a tömegvonzás miatt egybesűrűsödnek, és csillag alakul ki belőlük,

   https://www.google.hu/search?q=sz%C3%BClet%C5%91+csillag&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjq4ITIxonVAhVMOJoKHWZRCiAQsAQIIw&biw=1440&bih=768#imgrc=TYaz_1RmhO8v8M:

   2. Az önmagát fölfaló szupernóva fekete lyukká, halálcsillaggá válva kitaszítja magából a fényt egy távolabbi helyre, ahol az újból növekedni kezd.

   https://www.google.hu/search?q=fekete+lyuk&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiKkKPvxYnVAhWJbZoKHeOBDR8QsAQILg&biw=1440&bih=768

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük